md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4
la Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 2 din 9 ianuarie 2017
Приложение № 4
к Приказу Министерства финансов № 2 от 9 января 2017 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Numele, prenumele persoanei
Фамилия, имя лица
Serviciul Fiscal de Stat
Годударственная налоговая служба
Perioada fiscală
Налоговый период
A/
 

Forma AI17

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
DECLARAȚIA
cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

ДЕКЛАРАЦИЯ
о подоходном налоге физического лица, осуществляющего независимую деятельность
Tipul veniturilor/ Тип доходов Suma/ Сумма
1 2
1. Venituri din desfășurarea activității independente
Доход от осуществления независимой деятельности
2. Cota impozitului pe venit (%)
Ставка подоходного налога
3. Impozitul pe venit conform cotei în vigoare (rînd.1 x rînd.2)
Подоходный налог согласно действующей ставке
4. Impozitul pe venit stabilit în sumă fixă conform art.6911 din Codul fiscal
Подоходный налог установленный в фиксированной сумме в соответствии с ст.6911 Налогового кодекса
5. Impozitul pe venit determinat pînă la deducerea din acesta a cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și de control utilizate în activitate (se indică suma mai mare dintre rînd.3 și rînd.4)
Подоходный налог исчисленный до вычета из него понесенных расходов по покупке (приобретению) используемой в деятельности контрольно-кассовой машины (указывается наибольшая величина между показателями ряд.3 и ряд.4 )
6. Deducerea cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și control utilizate în activitate, în limita sumei impozitului pe venit calculat.
Вычеты расходов понесенных на покупку (приобретение) контрольно-кассовой машины, используемой в деятельности, в пределах начисленного подоходного налога.
7. Suma totală a impozitului pe venit achitat în rate în perioada fiscală de gestiune
Общая сумма подоходного налога, уплаченного в рассрочку в отчетном налоговом периоде
8. Suma impozitului pe venit spre plată (rînd.5 - rînd.6 - rînd.7) (se completează în cazul în care rezultatul diferenței este pozitiv)
Сумма подоходного налога к уплате (гр.5 – гр.6 – гр.7) (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный)
9. Suma impozitului pe venit achitată în plus (rînd.5 - rînd.6 - rînd.7) (se completează în cazul în care rezultatul diferenței este negativ fără indicarea semnului)
Сумма переплаты подоходного налога (гр.5 – гр.6 – гр.7) (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный)
Suma de control/
Контрольная сумма

(indicatorul rînd.8/ показатель стр.8)
Declar că informația din darea de seamă este veridică şi port răspundere conform legislației în vigoare în cazul includerii informației false şi/sau neveridice.
Заявлю, что информация данного отчета является достоверной и несу ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения ложной или недостоверной информации.
Semnătura declarantului
Подпись заявителя
__________________________ Data prezentării
Дата представления
__________________________
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9