md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 / Приложение № 1
la ordinul IFPS nr. 24 din 06 februarie 2006
к приказу ГГНИ № 24 от 06 февряля 2006г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea primăriei
Наименование примэрии
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul (mun.)
Государственная налоговая инспекция по р-ну (мун.)
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma BIPF-1

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
Darea de seamă
Отчет

privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
о начисленных суммах земельного налога и налога на недвижимое имущество для физических лиц (граждан) и крестьянских (фермерских) хозяйств
INDICATORII ПОКАЗАТЕЛИ Clasificaţia bugetară
Бюджетная классификация
Nr. rîndului
Номер ряда
Numărul contribuabililor
Количество налогоплательщиков
Suprafaţa terenurilor (ha)
Площадь земель (га)
Suma calculată a impozitului (lei)
Исчисленная сумма налога (лей)
Suma înlesnirilor acordate (lei)
Сумма предоставле нных льгот (лей)
Suma reducerii acordate în cazul achitării anticipate a impozitului (lei)
Сумма предоставленной скидки при предварительной уплате налогов (лей)
Suma către plată (lei) (col.6- col.7-col.8)
Сумма к уплате (лей) (гр.6-гр.7-гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Impozitul funciar de la persoanele fizice-cetăţeni Земельный налог от физических лиц - граждан pentru terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia GŢ за земли с/х назначения за исключением КФХ 113110 1
pentru terenurile cu o altă destinaţie за земли иного назначения 113130 2
pentru loturile de pe lângă casă за приусадебные участки 113140 3
pentru păşuni, fîneţe за пастбища, сенокосы 113150 4
Impozitul funciar de la GŢ Земельный налог от КФХ pentru terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia GŢ за земли с/х назначения за исключением КФХ 113120 5
pentru terenurile cu o altă destinaţie за земли иного назначения 113130 6
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetăţeni / Налог на недвижимое имущество физических лиц - граждан 113220 7 X
Suma de control a documentului / Контрольная сумма документа
Suma tuturor poziţiilor din coloana 9
Сумма всех позиций графы 9
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9