md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (EMPOLDEP)


Отчет о плате за выбросы, сборы загрязнителей и размещение отходов
Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Finanțelor
nr.21 din 2 februarie 2017
Formularul EMPOLDEP19 Форма EMPOLDEP19


Perioada fiscala
Налоговый период
L/
Data prezentării
дата представления территориальной Государственной Налоговой Службе
Serviciului Fiscal de Stat
Государственная налоговая инспекция
Denumirea subiectului
(название субъекта)
Adresa juridică
(юридический адрес)
Codul fiscal
(фискальный код)

Formularul EMPOLDEP19

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF

art.1. Emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele staţionare (în limitele normativelor/cu depășirea normativelor)

Denumirea poluanţilor şi tipurile deşeurilor Masa (cantitatea) normativă stabilită pentru emisiile, deversările poluanţilor, depozitarea deşeurilor Masa (cantitatea) reală a emisiilor, deversărilor de poluanţi, depozitarea deşeurilor Normativul plăţii în funcție de localitate Plata pentru emisiile, deversările de poluanți în limitele normativelor stabilite și pentru depozitarea deşeurilor Masa emisiilor deversărilor, depozitarea deşeurilor peste limita stabilită Coeficientul de multiplicare a normativului plăţii pentru depăşirea limitelor stabilite Plata pentru emisiile, deversările de poluanți cu depășirea limitelor normativelor stabilite Suma totală a plăţii pentru poluare
Наименование загрязнителей и виды отходов Установленый норматив выбросов, сбросов загрязнителй, размещение отходов Фактическая масса выбросов, сбросов загрязнителей, размещения отходов Норматив платы в пределах установленых лимитов Плата за факт.выбросы, сбросы, размещение отходов Масса выбросов, сбросов, размещение отходов сверх установленных лимитов Норматив платы за превышение установленных нормативов Плата за сверх нормативные выбросы, сбросов, размещение отходов Общая сумма оплаты
tone tone sau m3 t/conv lei lei tone t/conv lei lei lei
1 2 3 4 5 6=(4x5) 7 8 9 10=(8x9) 11=(6+10)
Total / Всего

art.2. Deversările de poluanţi din apele uzate în resursele de apă și în sistemele de canalizare (în limitele normativelor/cu depășirea normativelor)

Total / Всего

art.3. Deversările de poluanţi din apele uzate în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtrație, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecții animaliere, fără evacuarea în apele de suprafață

Total / Всего

art.4. Evacuările de apă uzată din bazine piscicole și scurgerile din averse (ape meteorice)
Tipurile deşeurilor
________________________________________
(Тип отходов)

Total / Всего

art.5. Depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deşeuri)
Tipurile deşeurilor
________________________________________
(Тип отходов)

Total / Всего
Total
Suma de control
Subsemnaţii, _____________________________________________________________
Numele și prenumele conducătorului
şi, ________________________________________________________________
Numele și prenumele contabilului -șef
_______________
data
________________________
semnătura
_______________
data
________________________
semnătura

Declarăm, că informaţia prezentată este completă şi veridică.

декларируем, что представленная информация является достоверной и полной.

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9