md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Formular CET18
Форма CET18
Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 05.09.2018
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов 150 от 05.09.2018

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit /
Декларация физического лица о подоходном налоге
pentru perioada fiscală / за налоговый период
A/
Secțiunea întîi / Часть первая
INFORMAȚIE GENERALĂ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
A. Сategoria persoanei fizice /
Категория физического
A1) Cetățean al Republicii Moldova / Гражданин Республики Молдовы (A4) Cetățean străin nerezident al Republicii Moldova/apatrid
Иностранный гражданин – нерезидент Республики Молдова/лицо без гражданства
Cetăţenia (rezidenţa) / Гражданство (резиденство);
A2) Cetățean al Republicii Moldova care intenționează să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară /
Гражданин Республики Молдовы, намеривающийся сменить постоянное местожительство в Республику Молдова на местожительство в другой стране
(A5) Cetățean străin rezident în scopuri fiscale al Republicii Moldova
Иностранный гражданин - резидент в налоговых целях Республики Молдова
Cetăţenia (rezidenţa) / Гражданство (резиденство);
A3) Alte categorii de persoane fizice /
Другие категории физического лица

B. Datele de identificare ale contribuabilului /
Идентификация налогоплательщика
(B1) Numele / Фамилия (B4) Codul fiscal / Фискальный код
(B2) Prenumele/Имя (B5) Codul fiscal al soției (soțului) /Фискальный код супруги/супруга
(B3) Domiciliul/Reședința / Местожительство
Subdiviziunea SFS/Подразделения ГНС
Localitatea / Местность (B7) Date de contact / Контактные данные:
Strada / Улица Telefon / Телефон
Numărul / № дома E-mail
Apartamentul / № кв. Diseminarea mesajelor (cu caracter fiscal) / Рассылка сообщений (налогового характера
(B6) Codul fiscal al persoanelor întreținute / Фискальный код иждивенцев

Secțiunea a doua / Часть вторая
CALCULUL OBLIGAȚIEI FISCALE PENTRU PERSOANA FIZICĂ REZIDENTĂ A REPUBLICII MOLDOVA /
РАСЧЁТ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
C. Veniturile personale ale persoanei fizice rezidente /
Личные доходы резидента
Denumirea surselor de venit
Наименование источников дохода
Codul /
Код
Sumele venitului brut obtinut (se indica suma totala pina la efectuarea retinerilor)**/
Сумма полученного валового дохода (указывается сумма до удержаний)
Suma impozitului pe venit care a fost retinut la sursa de plata
Сумма подоходного налога, удержанная у источника выплаты
1 2 3 4
Veniturile sub formă de salariu / Доходы в виде заработной платы (total / всего), inclusiv / в том числе C1

veniturile sub formă de plăți salariale neachitate de către patron în anul precedent / доходы в виде заработной платы, не выплаченной в предыдущем налоговом году

C1.1

veniturile sub formă de salariu al angajaților agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe / доходы в виде заработной платы работников хозяйствующих субъектов, основная деятельность которых состоит в реализации программ

C1.2
Venitul sub formă de creştere de capital / Доход в виде прироста капитала (se reflectă indicatorul din pct.K8 / указывается показатель пункта K8) C2

Venitul obţinut din surse aflate în afara Republicii Moldova / Доход, полученный из источников, находящихся за пределами Республики Молдова (total / всего), inclusiv / в том числе:

C3

venitul din investiţii / инвестиционный доход (total / всего), inclusiv / в том числе

C3.1

- venitul sub formă de dividende / доход в виде дивидендов

C3.1.1

venitul financiar / финансовый доход (total /всего), inclusiv / в том числе

C3.2

- venitul sub formă de dobîndă / доход в виде процентных начислений

C3.2.1

- venitul sub formă de royalty (redevenţă) / доход в виде роялти (периодические платежи)

C3.2.2
Alte venituri impozabile / Другие облагаемые доходы C4
Total / Всего (C1+C2+C3+C4) C5

* Necompletarea poziției B7 nu va genera aplicarea sancțiunilor prevăzute în art.260 alin.(3) din Codul fiscal / Незаполнение позиции B7 не повлечет наложение штрафа, предусмотренного ст.260 ч.(3) Налогового кодекса. ** Pentru veniturile sub formă de salariu ale angajaților agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe în partea ce ține de aceste programe – venitul impozabil /Для доходов в виде заработной платы работников хозяйствующих субъектов, основная деятельность которых состоит в реализации программ – налогооблагаемый доход.

Indicatorii / Показатели Codul / Код Suma
Сумма
D. Scutiri /
Освобождения
1 2 3
Scutirea personală (art. 33 alin.(1) din Codul fiscal) / Личное освобождение (ст.33 ч. (1) Налогового кодекса) D1
Scutirea personală majorată (art.33 alin.(2) din Codul fiscal) / Льготное личное освобождение (ст. 33 ч. (2) Налогового кодекса) D2
Scutirea utilizată pentru soţ/soţie (art.34 alin.(1) din Codul fiscal) / Освобождение, предоставленное супругу/супруге (ст.34 Ч.(1) Налогового кодекса) D3
Scutirea utilizată pentru soţ/soţie majorată (art.34 alin.(2) din Codul fiscal) / Освобождение, предоставленное супругу/супруге (в том числе льготное личное освобождение) (ст.34 ч.(2) Налогового кодекса) D4
Scutirile pentru persoanele întreţinute (art.35 din Codul fiscal) / Освобождения на иждивенцев (ст.35 Налогового кодекса) D5
Scutirile pentru persoanele întreţinute cu dizabilitați în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilarie, persoanele cu dizabilitați severe și accentuate (art.35 din Codul fiscal) / Освобождения на иждивенцев врожденного заболевания или заболевания с детства, на иждивенцев с тяжелыми и выраженными ограничениями возможностей (ст.35 Налогового кодекса) D6
Total scutiri / Всего освобождений ((D1 sau D2) + (D3 sau D4) + (D5+D6) D7
E. Deduceri /
Вычеты
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (art.36 alin.(6) din Codul fiscal) / Взносы обязательного медицинского страхования ( ст.36 ч. (6) Налогового кодекса) E1
Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (art.36 alin.(7) din Codul fiscal) / Взносы обязательного государственного социального страхования (ст.36 ч. (7) Налогового кодекса) E2
Alte deduceri / Другие вычеты E3
Total deduceri / Всего вычетов (E1+E2+E3) E4
Suma totală a scutirilor şi deducerilor / Общая сумма вычетов и освобождений (D7+E4) DE
F. Calculul impozitului pe venit /
Расчёт подоходного налога
Venitul impozabil pînă la constatarea sumei donațiilor mijloacelor bănești în scopuri fiscale / Налогооблагаемый доход до установления суммы дарения денежных средств в налоговых целях (C5 col.3 - DE) F1
Suma donaţiei mijloacelor băneşti efectuate (conform art.21 din Codul fiscal) / Сумма дарения денежных средств (согласно ст.21 Налогового кодекса) F2
F3
Venitul impozabil / Налогоооблагаемый доход (F1+F3) F4

Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice rezidente (se determină din venitul impozabil F4) (cota stabilită în art.15 din CF x F4)(F5 = 0.12*F4) / Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде для физических лиц - резидентов (определяется из облагаемого дохода F4)
(cota stabilită în art.15 din Codul fiscal F4/ставка, предусмотренная ст.15 Налогового кодекса F4)(F5 = 0.12*F4)

F5
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului / Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (F4 – C5 col.4) F6
Suma impozitului pe venit achitat de sine stătător în perioada declarată / Сумма подоходного налога, уплаченная самостоятельно в декларируемом периоде F7
Impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) / Всего подоходного налога к уплате (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный) (F6 – F7) F8
Impozitul pe venit achitat/reținut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) / Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (F6 – F7) F9

Secțiunea a treia / Часть третья
CALCULUL OBLIGAȚIEI FISCALE PENTRU PERSOANA FIZICĂ NEREZIDENTĂ /
РАСЧЁТ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
H. Veniturile personale ale persoanei fizice nerezidente /
Личные доходы физического лица нерезидента (A4)
Denumirea surselor de venit
Наименование источников дохода
Codul /
Код
Sumele venitului brut obtinut (se indica suma totala pina la efectuarea retinerilor)**/
Сумма полученного валового дохода (указывается сумма до удержаний)
Suma impozitului pe venit care a fost retinut la sursa de plata
Сумма подоходного налога, удержанная у источника выплаты
1 2 3 4
Veniturile sub formă de salariu (art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal) / Доходы в виде заработной платы (ст. 71 лит. n) и o) Налогового кодекса) H1
Veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova / Доходы от лизинговых операций, от предоставления в аренду или поднаем, имущественный наем или узуфрукт имущества, находящегося в Республике Молдова H2
Venitul sub formă de creştere de capital / Доход в виде прироста капитала (se reflectă indicatorul din pct.K8 / указывается показатель пункта K8) H3
Venitul sub formă de dobîndă / Доход в виде процентных начислений H4
Venitul sub formă de royalty / Доход в виде роялти H5
Alte venituri obţinute de persoana fizică nerezidentă în Republica Moldova, cu excepția celor menţionate la pozițiile anterioare/Другие доходы, полученные физическом лицом - нерезидентом на территории Республики Молдова, за исключением указанных в предыдущих позициях H6
Total / Всего
(H1+H2+H3+H4+H5+H6)
H7
Venitul sub formă de dividende / Доход в виде дивидендов H8

Secțiunea a cincea / Часть пятая
Indicatorii / Показатели Codul / Код Suma
Сумма
J. Calculul impozitului pe venit /
Расчёт подоходного налога
1 2 3
Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice / Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде для физического лица- гражданина нерезидента(cota stabilită în art.91 din Codul fiscal x H7) / (ставка, установленная ст.91 Налогового кодекса x H7) J1
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului / Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (J1–H7 col.4) J2
Impozitul pe venit spre plată achitat de sine stătător în perioada declarată / Сумма подоходного налога, уплаченная самостоятельно в декларируемом периоде J3
Impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) / Всего подоходного налога к уплате (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный (J2-J3) J4
Impozitul pe venit achitat/reținut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) / Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (J2-J3) J5

Secțiunea a patra / Часть четвертая
K. Calculul creşterii sau pierderilor de capital / Расчёт прироста или потерь капитала
Nr. crt.
№ п/п
Codul activului de capital* / Код капитального актива Codul tipului de înstrăinare** / Код вида отчуждения Suma încasată / Полученная сумма Data efectuării operațiunii / Дата заключения сделки Baza valorică ajustată (majorată sau micșorată)/ Скоррекированный стоимостный базис (увеличивается или уменьшается) (art.42 din Codul fiscal) /(ст.42 Налогового кодекса) Suma creşterii de capital / Cумма прироста капитала
(K3-K5)
Suma pierderii de capital / Cумма потерь капитала
(K3-K5)
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Total / Всего


*Codul activului de capital / Код капитального актива **Codul tipului de înstrăinare / Код вида отчуждения
MT Mijloc de transport / Транспортное средство ALT Alte imobile / Другая недвижимость VIN În baza contractului de vînzare-cumpărare / На основании договора купли- продажи
TR Teren / Земля CP Cotă-parte / Доля участия DON În baza contractului de donație / На основании договора дарения
OB Obligațiuni / Облигации AAC Alte active de capital / Другие капитальные активы SCH În baza contractului de schimb / На основании договора обмена
AT Acțiuni / Акции    
AMS Alt mod de înstrăinare / Другой способ отчуждения


Secțiunea a cincea / Часть пятая
FACULTATIVĂ / ФАКУЛЬТАТИВНАЯ
Indicatorii / Показатели Codul / Код
M. Desemnarea procentuală /
Процентное отчисление
Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală / Фискальный код получателя, в пользу которого производится процентное отчисление M1

Prin prezenta, declar că informaţia inclusă în Declaraţia prezentată cuprinde toate veniturile impozabile, considerate astfel în conformitate cu legislaţia fiscală, obținute pe parcursul perioadei fiscale pentru care se prezintă Declaraţia /
Настоящим заявляю, что представленная в данной Декларации информация содержит все налогооблагаемые доходы, являющиеся таковыим в соответствии с налоговым законодательством, полученные на протяжении налогового периода, за который представляется декларация.

Semnătura declaratului _________________________ Data prezentarii (ZZ/LL/AAAA)
Дата представления (ДД/ММ/ГГГГ)

___________________________ Ștampila сu antet a organului fiscal teritorial și semnătura funcționarului fiscal care a recepționat declarația /
Штамп территориального налогового органа и подпись налогового служащего, принявшего декларацию
ID Declaratiei /
ID