md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practica activitatea profesionala de notar public sau de executor judecatoresc
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma CNOTAR14
Форма CNOTAR14
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării/ Дата представления
Anexa nr. 1 la Ordinul I.F.P.S. nr. 152 din 13.02.2014

Приложение № 1 к Приказу ГГНИ № 152 от 13.02.2014
Pentru uz intern SF
CALCUL
impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc

РАСЧЕТ
подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя
Perioada fiscală
Налоговый период
L/
Numele şi prenumele notarului / Фамилия и имя нотариуса Codul fiscal / Фискальный код
Adresa / Адрес Codul localităţii (CUATM) / Код местности
Indicatori / Показатели Indicatori/ Показатели Suma (lei)
1 2 3
Venitul obţinut în perioada gestionară din activitatea notarială
Доход отчетного периода от нотариальной деятельности
010
Suma cheltuielor efective de la activitatea notarială, inclusiv (rînd.0201+rînd.0201+rînd.0203+rînd.0204+rînd.0205)
Сумма фактических расходов от нотариальной деятельности, в том числе (стр.0201+стр.0201+стр.0203+стр.0204+стр.0205)
020
               cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale
               расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности
0201
               cheltuieli privind asigurarea tehnico-materiale a activităţii notariale
               расходы, связанные с материально-техническим обеспечением нотариальной конторы
0202
               cheltuieli de arendă a biroului notarial
               расходы на аренду помещения нотариального бюро
0203
               cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial 
               расходы на содержание помещения нотариального бюро
0204
               plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat 
               отплата услуг нанятого технического персонала
0205
Suma venitilui impozabil (suma pierderilor) (rînd.010-rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010-стр.020)
030
Suma scutirilor conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сума освобождений согласно ст. 33, 34 и 35 Налогового кодекса
040
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030-rînd.040)
Сумма налогоблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030-стр.040)
050
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
060
Impozit pe venit spre calcul (rînd.050 × rînd.060)
Всего подоходный налог к начислению (стр.050 × стр.060)
070
Suma trecerii în cont
Сумма зачетов
080
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.070 - rînd.080)
Всего подоходный налог к начислению (стр.070 - стр.080)
090
Suma de control
Контрольная сумма
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.090)
Declar că, informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством,в случае включения в нее ложной или неполной информации.

Repartizarea impozitului pe venit calculat conform locului de desfășurare a activității 

Распределение подоходного налога, по месту осуществления деятельности 
Nr. d/o
№ п/п
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3
TOTAL / Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9