md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa penru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 10 la ordinul IFPS
Приложение № 10 к приказу ГГНИ
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TAOR-07

Pentru uz intern SF
Для отметок ГНИ
Darea de seamă

privind taxa penru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Отчет

по сборуза пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса
Nr.d/o
№ п/п
Obiectele impunerii
Объекты налогообложения
Unitatea de măsură
Единица измерения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Numărul de proiecte, unităţi (contoare, posturi), suprafaţa ocupată
Количество проектов, единиц (счетчиков, постов), занимаемая площадь
Perioada de funcţionare (zile)
Период функциони рования (дней)
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4 5 6 7
1. Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice
Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий
1 proiect
1 проект
X
2. Invitarea specialistului la obiect
Вызов специалиста на объект
1 proiect
1 проект
X
3. Obiective de prestare a serviciilor rutiiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor:
Объекты дорожного сервиса, размещенные в охранной зоне автомобильных дорог за чертой населенного пункта:
3.1 a) staţii de alimentare cu combustibil
автозаправочные станции
1 contor de evudenţă a combustibilului livrat
1 счетчик учета отпуска топлива
3.2 b) staşii de deservire tehnică
станции технического обслуживания
1 post de prestare a serviciilor
1 пост оказания услуг
3.3 с) punctele de vulcanizare
пункты вулканизации
1 punct
1 пункт
3.4 d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei
предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, структуры по приему туристов с функциями размещения и питания
pînă la 100 m2
до 100 кв. м
100 m2 şi mai mult
100 кв. м и более
3.5 e) tabare (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor
торговые точки (лотки), расположенные за чертой населенного пункта
1 tarabă (punct)
1 точка (лоток)
Total se indică numai pentru col. 7 / Всего указывается лишь для кол. 7
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 7/ Всего гр. 7
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9