md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 08 din 15 ianuarie 2018

Forma ONG17
Форма ONG17
Declaratia cu privire la impozitul pe venit pentru organizatiile necomerciale A/
Декларация о подоходном налоге для некоммерческиx организации
Categoria contribuabilului
Категория налогоплательщика

A

Asociatia obsteasca
Общественное объединение

B

Fundatia
Фонд

B1

Instituția privată
Частное учреждение

C

Organizatia filantropica
Благотворительная организация

D

Cultele religioase si partile componente ale lor
Религиозные культы и их составныe части

E

Partidele politice si organizatiile social-politice
Политические партии и общественно-политические организации

F

Publicatiile periodice si agentiile de presa
Периодические издания и агентства печати

G

Alte tipuri de organizatii necomerciale
Другие виды некоммерческих организаций
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Denumirea subdiviziunii SFS
Наименование подразделения ГНС
Codul fiscal
Фискальный код
Data prezentarii darii de seama
Дата представления отчета
Codul activitatii conform CAEM/
Код деятельности согласно КЭДМ
Indicatorii / Показатели Cod / Код Suma / Сумма
Excedent(deficit) al perioadei de gestiune curente până la impozitare (rând. 0101 – rând. 0102)
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 – стр.0102)
010
Suma totala a veniturilor constatate conform datelor contabilitatii financiare (suma clasei „Venituri”) (rand. 01011 + rand. 01012 + rand. 01013)
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса «Доходы») (стр.01011 + стр.01012 + стр.01013)
0101
Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala
Доходы, относящиеся к целевым средствам
01011
Venituri din activitatea economica prevazuta in statut
Доходы от экономической деятельности, предусмотренной уставом
01012
Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)
Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)
01013
Venituri provenite din desemnarea procentuală (informativ)
Доходы от процентных отчислений
01014
Suma totala a cheltuielilor constatate conform datelor contabilitatii financiare (suma clasei „Cheltuieli”) (rand. 01021 + rand. 01022 + rand. 01023)
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса «Расходы») (стр. 01021 + стр. 01022 + стр. 01023)
0102
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destina?ie speciala
Расходы, относящиеся к целевым средствам
01021
     - Dintre care contrar destinatiei
     - Из которых не по назначению
010211
Cheltuieli pentru activitatea economica prevazuta in statut
Расходы от экономической деятельности, предусмотренной уставом
01022
Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)
Другие расходы (за исключением расходов от экономической деятельности)
01023
     - Dintre care alte cheltuieli utilizate in scopuri neprevazute in statut
     - Из которых другие расходы, используемые в целях, непредусмотренных уставом организаций
010231
Cheltuieli din mijloacele obtinute din desemnarea procentuala (informativ)
Расходы от процентных отчислений
01024
     - Dintre care neutilizate in scopul mentionat in pct. 27 HG nr.1286 din 30.11.2016
     - Из которых неиспользованные в целях указанных в п. 27 ПП № 1286 от 30.11.2016
010241
Suma spre impozitare (rand. 010211 + rand. 010231 + rand. 010241)
Сумма к налогообложению (ст. 010211 + ст. 010231 + ст. 010241)
020
Excedentul scutit de impozitare (rand 0101 - rand 0102 - rand 020)
Доход, освобожденный от налогообложения (ст. 0101 – ст. 0102 – ст. 020)
030
Impozitul pe venit nesupus achitarii (rand. 030 x rand.050)
Подоходный налог, неподлежащий оплате (ст. 030 х ст. 050)
040
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
050
Total impozitul pe venit spre plata (rand. 020 x rand.050)
Всего подоходный налог к уплате (ст. 020 х ст. 050)
060
Suma de control / Контрольная сумма (se reflecta suma din rind 060 / указывается сумма из стр.060)
Anexa 1D/
Приложение 1D
Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuala/
Отчет о порядке использования сумм процентного отчисления
Indicator
Показатели
Perioada fiscala in care a fost efectuata desemnarea procentuala
Налоговый период в котором произведено процентное отчисление
Prima perioada fiscala dupa perioada fiscala in care a fost efectuata desemnarea procentuala
Первый налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произведено процентное отчисление
A doua perioada fiscala dupa perioada fiscala in care a fost efectuata desemnarea procentuala
Второй налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произведено процентное отчисление
Sume ramase din desemnarea procentuala la sfarsitul perioadei fiscale (lei)
Оставшиеся суммы от процентных отчислений по окончании налогового периода (леев)
1 2 3 4 5
Sumele desemnate procentual (lei)
Сумма дохода полученного за рубежом
X X X
Suma cheltuielilor TOTAL (lei)
Общая сумма расходов (леев)
X
Cheltuieli suportate pentru activitati de utilitate publica (lei)
Расходы, понесенные для общественно-полезной деятельности (леев)
X
Cheltuieli suportate pentru activitati sociale, morale, culturale sau de caritate (lei)
Расходы, понесенные для социальной, морально-нравственной, культурной или благотворительной деятельности (леев)
X
Acoperirea cheltuielilor administrative (lei)
Возмещение административных расходов (леев)
X
Sume ale desemnarii procentuale ramase la sfarsitul perioadei fiscale (lei)
Оставшиеся суммы от процентных отчислений по окончании налогового периода (леев)
X X X