md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Aprobat prin ordinal IFPS
nr. 488 din “20” august 2007
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TAT 07

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI

ОТЧЕТ по сбору на благоустройство территории
Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi
Квартальная среднесписочная численность работников и/или число учредителей предприятия, если они работают на созданном предприятии, но не включены в квартальную списочную численность работников
Cota taxei pentru un salariat şi/sau fondator a сontribuabilului (lei)
Ставка сбора на одного работающего и/или учредителя налогоплательщика (в лей)
Suma taxei calculate (lei)
(col. 1 x col. 2)

Исчисленная сумма сбора (лей)
(кол. 1 x кол. 2)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plată (lei)
(col. 3 – col. 4)

Сумма к уплате (лей)
(кол. 3 - кол.4)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 6
сумма сбора кол. 6
Notă: Col. 2 din darea de seamă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impuneri,amplaste în alte unităţi administrativ-teritoriale.
Кол. 2 из отчета заполняется лишь в том случае, когда налогоплательщик не располагает подразделениями, налогооблагаемыми объектами, расположенными в других административно-территориальных единицах.

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI (TAT 07) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору на благоустройство территории (TAT 07) по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
TOTAL / Всего X
Notă / Примечание /:
- Suma indicată în rubrica "Total" a col. 4 din prezenţa anexă va coincide cu suma indicată în rubrica "Total" a col. 6 din darea de seamă.
Сумма, указанная в 4 колонке рубрики "Всего", приложения к отчету должна соответствовать сумме, указанной в кол. 6 рубрики "Всего" отчета.

- Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.
Порядковый номер заполняется нарастающим итогом, независимо от количества страниц.

Anexa la darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 07) privind sumele înregistrate de contribuabil prin MCC

Приложение к отчету по сбору на благоустройство территории (TAT 07) по суммам, зарегестрированным через ККМ
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Tipul subdiviziuni
Тип подразделения
Datele aferente maşinii de casă şi control (MCC)
Показания контрольно-кассовых машин (ККМ)
Nr. de înregistrare al MCC
Номер регистрации ККМ
Suma circulaţiei pe trimestru (lei)
Оборотная сумма за квартал (лей)
1 2 3 4 5 6