md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
Приложение № 1
la ordinul IFPS nr.676 din 14.12.2007
к приказу ГГНИ № 676 от14.12.2007 г.

DARE DE SEAMĂ / ОТЧЕТ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta
о сумме выплаченного дохода, и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода

Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Inspectoratul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
L/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления

Forma / Форма IRV 08

Pentru uz intern SFS
Для внутреннего использования ГНС
Сod
Код
Tipul sursei de venit
Вид источника дохода
Codul sursei de venit
Код источника дохода
Venitul calculat şi ândreptat spre achitare (lei)
Доход начисленный и направленный на выплату (в леях)
Impozitul pe venit reţinut (lei)
Удержанный подоходный налог (в леях)
1 2 3 4 5
11 Plăţi salariale, art. 88 din Codul Fiscal
Заработная плата, ст. 88 Налогового кодекса
SAL
Royalty (redevenţe) şi dobînzi, art. 89 din Codul Fiscal
Роялти (периодические издания) и процентные начисления, ст. 89 Налогового кодекса
22 -plata sub formă de royalty (redevenţă), efectuală în folosul persoanelor fizice-rezidente în vîrstă pînă la 60 ani, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodărilor ţărăneşti (de fermier)
-выплата в виде роялти (периодичесчие платежи), произведенная в пользу физических лиц - резидентов, в возрасте до 60 лет за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
ROY a)
23 -plata sub forma de dobînzi, efectuată în folosul persoanelor fizice-rezidente, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, şi gospodărilor ţărăneşti (de fermier)
-выплата в виде процентных начислений, произведенная в пользу физических лиц - резидентов, за исключением индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
DOB a)
Veniturile din care se reţine impozit, art. 90 din Codul fiscal.
Доходы из которых удерживается налог, ст. 90 Налогового кодекса
32 -efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodărilor ţărăneşti (de fermier) şi deţinătorilor de patentă.
-произведеннные в пользу физических лиц - резидентов, за ислючением индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и патентообладателей.
SER b)
Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art. 90 din Codul fiscal.*
Доходы из которых производится окончательное удержание налога, ст. 90 Налогового кодекса.*
41 Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art. 90 din Codul fiscal.*
Доходы из которых производится окончательное удержание налога, ст. 90 Налогового кодекса.*
PUB
42 -dib veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole.
-из доходов полученных физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный найм, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель.
FOL
43 -din veniturile sub formă de dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi.
-из доходов в виде дивидендов, за исключением выплаченных хозяйствующим субъектам-резидентам.
DIV a)
44 -din plăţile îndreptate spre achitate persoanelor fizice, în formă monetară şi nemonitară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale şi nu este calificată ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art. 18 din Codul fiscal.
-из выплат в пользу физических лиц как в денежной, так и не в денежной форме, сумма которых не вычитывается в налоговых целях и не классифицируется как налогооблогаемый доход для физических лиц в сооответствии со статьёй 18 Налогового кодекса.
NED a)
45 -din cîştigurile de la jocurile de noroc.
-из выигрышей от азартных игр.
NOR
Veniturile nerezidentului, art. 91 din Codul fiscal.
Доходы нерезидента, ст. 91 Налогового кодекса.
51 -din plata sub formă de royalty efectuată în folosul nerezidentului.
-из выплаты в виде роялти, произведенная в пользу нерезидента.
ROY b)
52 -din plata sub formă de dividende efectuată în folosul nerezidentului
-из выплаты в виде дивидендов, произведенная в пользу нерезидента
DIV b)
53 -din plata sub formă de dobînzi efectuată în folosul nerezidentului
-из выплаты в виде процентных начислений, произведенная в пользу нерезидента
DOB b)
54 -din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară acordate acestuia, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale.
-из платежей, направленных на выплату нерезиденту как в денежной, так и в неденежной форме, сумма которых не вычитывается в налоговых целях.
NED b)
55 Alte plăţi efectuate în folosul nerezidentilui prevăzute de art. 71 din Codul fiscal.
Другие выплаты, произведенные в пользу нерезидента, предусмотренные ст. 71 Налогового кодекса.
ALT b)
61 TOTAL PE DARE DE SEAMĂ / ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ x
Suma de control / Контрольная сумма
(col.5 codul 61 - col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45) )
(гр.5 код 61 - гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45) )

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ / ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta repartizat pe subdiviziuni
о сумме выплаченного дохода, и о подоходном налоге удержанном из этого дохода, распределенном по подразделениям.
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul localităţii
Код местности
Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată (lei)
Сумма подоходного налога, удержанного за декларируемый период (в леях)
TOTAL (lei)
ВСЕГО (в леях)
SAL ROY a) DOB a) SER b) PUB FOL DIV a) NED a) NOR ROY b) DIV b) DOB b) NED b) ALT b)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total / Всего

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ / ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

Notă / Примечание:
Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Anexa indifirent de numărul de pagini.
Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9