md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Serviciul Fiscal de Stat


Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor

Отчет о плате за выбросы, сборы загрязнителей и размещение отходов
Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Finanțelor
nr.21 din 2 februarie 2017
Formularul EMPOLDEP17 Форма EMPOLDEP17


Perioada fiscala
Налоговый период
L/
Data prezentării
дата представления территориальной Государственной Налоговой Службе
Serviciului Fiscal de Stat
Государственная налоговая инспекция
Denumirea subiectului
(название субъекта)
Adresa juridică
(юридический адрес)
Codul fiscal
(фискальный код)

Formularul EMPOLDEP17

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF

Calculul plăţiilor pentu emisiile, deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor

Расчеты платы за выбросы, сборы загрязнителей и размещение отходов

art.1. Emisiile de poluanţi de la sursele staţionare ( Выбросы загрязнителей от стационарных источников)

Denumirea poluanţilor şi tipurile deşeurilor Normativ stabilit pentru emisiile, deversările poluanţilor, depozitarea deşeurilor Masa reală a emisiilor, deversărilor de poluanţi, depozitarea deşeurilor Normativul plăţii în limitele normativelor Plata pentru emisiile, deversările, reale și pentru depozitarea deşeurilor Masa emisiilor deversărilor, depozitarea deşeurilor supra limită Normativul plăţii pentru depăşirea normativelor stabilite Plata pentru emisiile, deversările, depozitarea deşeurilor supra limită Suma totală a plăţii
Наименование загрязнителей и виды отходов Установленый норматив выбросов, сбросов загрязнителй, размещение отходов Фактическая масса выбросов, сбросов загрязнителей, размещения отходов Норматив платы в пределах установленых лимитов Плата за факт.выбросы, сбросы, размещение отходов Масса выбросов, сбросов, размещение отходов сверх установленных лимитов Норматив платы за превышение установленных нормативов Плата за сверх нормативные выбросы, сбросов, размещение отходов Общая сумма оплаты
t
(тонн)
t
(тонн)
t/conv
усл/т
lei
(лей)
lei
(лей)
t
(тонн)
t/conv
усл/т
lei
(лей)
lei
(лей)
lei
(лей)
1 2 3 4 5 6=(4x5) 7 8 9 10=(8x9) 11=(6+10)

art.2. Deversările de poluanţi în obiectivele acvatice (Сброс загрязнителей в водные объекты)

art.3. Deversările poluanţilor în sistemele de canalizare (Сброс загрязнителей в системы канализации)

art.4. Depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor. (Размещение отходов на территории предприятия)
Tipurile deşeurilor
________________________________________
(Тип отходов)

art.5. Depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate (Размещение отходов на полигонах (свалках)
Tipurile deşeurilor
________________________________________
(Тип отходов)

Total
Suma de control

Subsemnaţii, _________________________________ şi(и) _________________________

Нижеподписавшиеся, Numele și prenumele conducătorului (ФИ руководителя) Numele și prenumele contabilului-șef (Ф.И. (главного бухгалтерa)
________________________
funcţia
(должность)
________________________
data
(дата)
________________________
semnătura
(подпись)
________________________
funcţia
(должность)
________________________
data
(дата)
________________________
semnătura
(подпись)

Declarăm, că informaţia prezentată este completă şi veridică.

декларируем, что представленная информация является достоверной и полной.

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9