md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DECLARAŢIE (DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ)
Descărcarea datelor documentului din mapa:

A

înrteprindele individuale (întreprinzătorii individuali)
индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)

B

gospodările ţărăneşti (de fermier)
крестьянские (фермерские) хозяйства
Anexa nr.1 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 440 din 12 iulie 2007
Приложение № 1 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции № 440 от 12 июля 2007 г.

DECLARAŢIE (DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ)

ДЕКЛАРАЦИЯ (ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ)
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

UNIIF 07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
I. IMPOZITUL PE VENIT/ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Compartimentul / Раздел 1. Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător / Подоходный налог от предпринимательской деятельности
Indicatorii /Показатели Cod / Код Suma (lei) / Сумма (в леях)
1 2 3
Profitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară până la impozitare
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения
010
Suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii (gospodăriei ţărăneşti (de fermier))
Сумма освобождений, представленных учредителям предприятия (крестьянского (фермерского) хозяйства)
0701
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде
080
Suma venitului impozabil până la aplicarea facilităţilor fiscale
Сумма налогооблогаемого дохода до приминения налоговых льгот
0901
Suma venitului scutit de impozitare (compartimentul 2)
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (раздел 2)
0902
Suma venitului impozabil (rînd.0901 - rînd.0902)
Сумма налогооблогаемого дохода (стр.0901 - стр.0902)
090
Suma pierderilor fiscale (a se reflecta fără semnele "-" sau "()")
Сумма налогового убытка (отражать без знаков "-" или "()")
100
Suma impozitului pe venit (compartimentul 3)
Сумма подоходного налога (раздел 3)
120
Suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit (compartimentul 4)
Сумма льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (раздел 4)
130
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptând facilităţile fiscale (rînd. 120 - rînd. 130)
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр.120 - стр.130)
150
Suma trecerilor în cont a impozitului conform art. 82 şi art. 90 din CF - total
Сумма налоговых зачетов согласно ст. 82 и ст. 90 НК - всего
160
Suma impozitului pe venit pasabil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rînd.150 - rînd.160)
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика(стр.150-стр.160)
170
Compartimentul / Раздел 2. Notă la rîndul 0902 / Справка к строке 0902 "Suma venitului scutit de impozitare" / "Сумма дохода, освобожденного от налогообложения"
Codul facilităţilor
Код льгот
Numărul şi data legii ce prevede acordarea scutirii
Номер и дата закона, который предусматривает освобождение
Suma venizilui scutit de impozitare în limita indicatorului din rînd. 0901 al Declaraţiei (lei)
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения, в пределах показателястр. 0901 Декларации (в леях)
Suma facilităţilor acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd. 0902 (col.3 x cota stabilită a impozitului) (lei)
Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (гр.3 х предусмотренную ставку налога) (в леях)
1 2 3 4
TOTAL / Всего
Compartimentul / Раздел 3. Notă la rîndul 120 / Справка к строке 120 "Suma impozitului pe venit" / "Сумма подоходного налога
Cod
Код
Suma venitului supus impozitării (în conformitate cu mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit.a) din CF) (lei)
Сумма дохода, подлежащего налогообложению (в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными в пп.а) статьи 15 НК) (в леях)
Cota impozitului pe venit în funcţie de mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit.a) din CF (%)
Ставка подоходного налога в зависимости от размера дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными в пп. а) статьи 15 НК (%)
Suma impozitului pe venit (col.2 x col.3) (totalul se indică în rînd. 120 din Declaraţie) (lei)
Сумма подоходного налога (гр.2 х гр.3) (итог отражается в стр.120 Декларации) (в леях)
1 2 3 4
1201
1202
1203
120 TOTAL / Всего
Compartimentul / Раздел 4. Notă la rîndul 130 / Справка к строке 130 "Suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit" / "Сумма льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога"
Codul facilităţilor
Код льгот
Numărul şi data legii ce prevede acordarea scutirii
Номер и дата закона, который предусматривает освобождение
Suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea (lei)
Сумма подоходного налога, от которого определяется освобождение (в леях)
% facilităţii care se acordă din impozitul pe venit
% освобождения, предоставляемый из подоходного налога
Suma impozitului pe venit nesupusă achitării (col.3 x col.4) (rînd.130) (lei)
Сумма подоходного налога, не подлежащая уплате (гр.3 х гр.4) (стр.130) (в леях)
1 2 3 4 5
TOTAL / Всего

II. IMPOZITUL PE VENIT REŢINUT LA SURSA DE PLATĂ/ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, УДЕРЖАННЫЙ У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ

Compartimentul / Раздел 5. Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată / Подоходный налог, удержанный у источника выплаты
Cod Код Tipul sursei de venit / Вид источника дохода Codul sursei de venit / Код источника дохода Venitul calculat şi îndreptat spre achitare (lei) / Доход начисленный и направленный на выплату Impozitul pe venit reţinut (lei) / Удержанный подоходный налог в леях
1 2 3 4 5
11 Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal Заработная плата, ст. 88 Налогового кодекса SAL
12 Alte plăţi efectuate în folosul rezidenţilor, precum şi plăţi efectuate în folosul nerezidenţilor prevăzute de art. 71 din Codul fiscal Другие выплаты произведенные в пользу нерезидентов, предусмотренные ст. 71 Налогового кодекса ALT
Veniturile din care se reţine impozit, art. 90 din Codul fiscal. Доходы из которых удерживается налог, ст. 90 Налогового кодекса.
31 -efectuate în folosul agenţilor economici-rezidenţi. -произведенные в пользу экономических агентов-резидентов SER a)
32 -efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodărilor ţărăneşti (de fermier) şi deţinătorilor de patentă. -произведенные в пользу физических лиц - резидентов, за исключением индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и патентообладателей. SER b)
Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art. 90 din Codul fiscal. Доходы, из которых производится окончательное удержание налога, ст. 90 Налогового кодекса.
42 -din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole. -из доходов полученных физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный найм, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель. FOL
TOTAL / Всего X
Compartimentul / Раздел 6. Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor şi nerezidenţilor din sursele de venit, altele decît plăţile salariale şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi / Информация о выплатах, произведенных резидентам и неризидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат.
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты
Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты
Tipul persoanei (JUR sau FIZ)
Категория лица (JUR или FIZ)
Denumire a ţării
Наименование страны
Сodul sursei de venit
Код источник а дохода
Suma totală a venitului îndreptat spre achitare (lei)
Общая сумма дохода, направленного на выплату (в леях)
Suma impozitului de venit reţinut (lei)
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)
1 2 3 4 5 6 7 8