md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma CET04
Anexa nr. 1
la ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 236 din 24.12.2004
Приложение № 1 к приказу Главной государственной налоговой инспекции № 236 от 24.12.2004 г.

A

persoanele nespecificate în litere B, C şi D
лица, не указанные в литерах B, C и D

B

persoanele care intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară
лица, намеревающиеся сменить постоянное местожительство в Республике Молдова на местожительство в другой стране

C

persoanele ce administrează succesiunea proprietarului decedat
лица, управляющие наследством умершего собственника

D

persoanele ce n-au domiciliu permanent în Republica Moldova, însă de află în ea mai mult de 183 de zile pe parcursul anului fiscal
лица, не имеющие постоянного местожительства в Республике Молдова, но находящиеся в ней более 183 дней в течение года

DECLARAŢIA / ДЕКЛАРАЦИЯ

persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală
физического лица о подоходном налоге за налоговый период
A/
Codul fiscal / Фискальный код
Numele şi prenumele / Фамилия и имя
Domiciliu permanent / Постоянное место жительства
1. Sursele de venit impozabile şi sumele impozitului pe venit reţinut din ele: (lei)
Источники дохода, облагаемые налогом, и суммы подоходного налога, удержанные из них: (леев)
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea surselor de venit
Наименование источников дохода
Sumele venitului brut obţinut (se indică suma totală pînă la efectuarea reţinerilor)
Сумма полученного валового дохода (указывается сумма до удержаний)
Suma impozitului pe venit care a fost reţinut la sursa de plată
Сумма подоходного налога, удержанная у источника выплаты
1 2 3 4
1.1 Plăţile salariale / Заработная плата
1.2 Venitul de la activitatea de întreprinzător în cadrul agentului economic - persoană fizică / Доход от занятия предпринимательской деятельностью в составе экономического агента-физического лица
1.3 Venitul din chirie (arendă) / Доход от сдачи имущества в аренду
1.4 Creşterea de capital / Прирост капитала
1.5 Dobîndа / Процентные начисления
1.6 Royalty / Роялти
1.7 Anuităţile / Аннуитеты
1.8 Primele şi premiile impozabile, inclusiv obţinute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. / Налогооблогаемые премии и призы, включая полученные в неденежной форме в конкурсах, розыгрышах и т.д.
1.9 Venitul din investiţii şi financiar obţinut în srtăinătate / Инвестиционный и финансовый доход, полученный за рубежом Х
1.10 Alte venituri / Другие доходы
1.11 Total / Всего
Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma, lei
Сумма, леев
1 2 3
2 Suma totală a scutirilor şi deducerilor / Общая сумма вычетов и освобождений (2.1+2.2+2.3)
2.1 Suma scutirilor anuale / Сумма годовых освобождений ((2.1.1 sau 2.1.2) + 2.1.3 + 2.1.4)
2.1.1 Scutirea personală / Личное освобождение (art.33(1) din Codul fiscal)
2.1.2 Scuturea personalamajoră / Льготное личное освобождение (art.33(2) din Codul fiscal)
2.1.3 Scutirea acordă soţiei (soţului) / Освобождение для супруги (супруга) (art.34 din Codul fiscal)
2.1.4 Scutiri pentru persoanele întreţinute / Освобождения на иждивенцев (art.35 din Codul fiscal)
2.2 ma deducerilor, cu excepţia donaţiilor în scopuri filantropice şi sponsorizare / Сумма вычетов, за исключением пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4a + 2.2.4b)
2.2.1 Primele de asigurare obligatorie de asistenţa medicală / Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию (art.36(6) din Codul fiscal)
2.2.2 Contribuţiile de asigurare sociale de stat obligatorii (atr.36(7) din Codul fiscal) /Обязательные взносы в бюджет государственного социального страхования (ст. 36(7) Налогового кодекса)
2.2.3 Cheltuielile de investiţii (atr.36(4) din Codul fiscal) / Расходы, связанные с инвестированием (ст.36(4) Налогового кодекса)
2.2.4 Suma vărsămintelor făcute în fondul nestatal calificat de pensii (atr.66(1) şi (2) din Codul fiscal): / Сумма взносов в квалифицированный негосударственный пенсионный фонд (ст. 66(1) и (2) Налогового кодекса) :
a) instituit în Republica Moldova - nu mai mult decît suma calculată ca (1.11 col.3)x0,15 созданный в Республике Молдова - не более суммы, расчитанной как (1.11 гр.3)х0,15
b) instituit în străinătate - în limitele prevăzute de Guvern созданный за рубежом - в пределах, установленных Правительством
a)
b)
2.3 Donaţii în scopuri filantropice şi sponsorizare (se indică suma minimă din cele indicate la pct. 2.3.1 şi 2.3.3)/ Пожертвования на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (указывается наименьшая из сумм, указанных в п. 2.3.1 и 2.3.3)
2.3.1 Donaţiile real efectuate în scopuri filantropice şi sponsorizare / Сумма, фактически пожертвованная на благотворительные цели и спонсорскую поддержку
2.3.2 Venitul primit pentru calcularea sumei deductibile a donaţiilor în scopuri filantropice şi sponsorizare / Доход, принятый для расчета вычитаемой суммы пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (1.11 col.3 - 2.2)
2.3.3 Suma maximă a donaţiilor în scopuri filantropice şi sponsorizare permisă spre deducere / Максимальная сумма пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, разрешенная к вычету (2.3.2 х 10 : 110)
3 Venitul impozabil / Облагаемый доход (1.11 col.3 - 2)
4 Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată (se determină din venitul impozabil 3) / Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде (определяется с облагаемого дохода 3)
5 Suma impozitului pe venit achitat în străinătate pe venitul din investiţii şi pe venitul financiar, care se trece în cont / Сумма уплаченного за рубежом налога на инвестиционный и финансовый доход, подлежащая зачету
6 Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului / Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (4 - 1.11 col.4 - 5)
7 Suma impozitului pe venit achitat în rate şi/sau de sine stătător în perioada declarată / Сумма подоходного налога, уплаченная в рассрочку и/или самостоятельно в декларируемом периоде
8 Total impozitul pe venit spre plata (se completează în cazul cînd rezultatul diferenţei este pozitiv) / Всего подоходный налог к уплате(заполняется в случаях, когда результат разницы положительный)(6-7)
9 Suma în plus a impozitului pe venit (se completează în cazul cînd rezultatul diferenţei este negativ fără indicarea semnului) / Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (6-7)
Suma de control / Контрольная сумма (se reflectă indicatorul din p.4/ указывается показатель п.4)
Anexa nr. 1 / Приложение № 1

CALCUL / РАСЧЕТ

creşterii sau pierderilor de capital / прироста или потерь капитала (lei/леев)
Nr. d/o
№ п/п
Activul din capital
Капитальный актив
Data efecruării operaţiuni
Дата осуществления операции
Suma încasată
Полученная сумма
Baza valorică ajustată
Скорректированный стоимостный базис
Suma facilităţilor la vînzarea locuinţei de bază
Сумма льгот при продаже основного жилья
Creşterea de capital
Прирост капитала
Pierdile de capital
Потери капитала
1 2 3 4 5 6 7 8
Total / Всего
Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma, lei
Сумма, леев
1 2 3
9 Creşterea de capital recunoscută / Признанный прирост капитала (se determină ca diferenţa dintre totalurile pe col.7 şi col.8 şi se completează cînd rezultatul diferenţei este pozitiv) / (определяется как разница между итогами по гр. 7 и гр. 8 и заполняется когда резултат разницы положительный)
10 Pierdirile de capital recunoscute / Признанные потери капитала (se determină ca diferenţa dintre totalurile pe col.7 şi col.8 şi se completează cînd rezultatul diferenţei este negativ) / (определяется как разница между итогами по гр. 7 и гр. 8 и заполняется когда резултат разницы отрицательный)
11 Suma pierdirilor de capital transferate din anul fiscal precedent / Сумма потерь капитала, перешедшая с предыдущего года
12 Suma impozabilă a creşterii de capital / Налогооблогаемая сумма прироста капитала (se determină ca 50% din suma calculată ca diferenţa dintre suma indicată în poziţia 9 şi suma indicată în poziţia 11) / (определяется как 50% от суммы, расчитанной как разница между суммой, указанной в п.9 и суммой, указанной в п.11)
Data prezentării / Дата представления
Nr. de înregistrare a declaraţiei / Регистрационный номер декларации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9