md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
CALCUL impozitului pe venit al notarului privat
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării/ Дата представления

Forma CNOTAR

Anexa nr. 1 / Приложение № 1
la Ordinul I.F.P.S. nr. 147 din 22 iulie 2003
к Приказу ГГНИ № 147 от 22 июля 2003
Pentru uz intern SF
CALCUL
РАСЧЕТ

impozitului pe venit al notarului privat
подоходного налога
Perioada fiscală
Налоговый период
L/
Numele şi prenumele notarului / Фамилия и имя нотариуса Codul fiscal / Фискальный код
Adresa / Адрес Codul localităţii (CUATM) / Код местности
Indicatori / Показатели Indicatori/ Показатели Suma (lei)
1 2  
Venitul obţinut în perioada gestionară din activitatea notarială
Доход отчетного периода от нотариальной деятельности
010
Suma cheltuielor efective de la activitatea notarială, inclusiv (rînd.0201+rînd.0201+rînd.0203+rînd.0204+rînd.0205)
Сумма фактических расходов от нотариальной деятельности, в том числе (стр.0201+стр.0201+стр.0203+стр.0204+стр.0205)
020
cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale
расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности
0201
cheltuieli privind asigurarea tehnico-materiale a activităţii notariale
расходы, связанные с материально-техническим обеспечением нотариальной конторы
0202
cheltuieli de arendă a biroului notarial
расходы на аренду помещения нотариального бюро
0203
cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial
расходы на содержание помещения нотариального бюро
0204
plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat
отплата услуг нанятого технического персонала
0205
Suma venitilui impozabil (suma pierderilor) (rînd.010-rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010-стр.020)
030
Suma scutirilor conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сума освобождений согласно ст. 33, 34 и 35 Налогового кодекса
040
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030-rînd.040)
Сумма налогоблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030-стр.040)
050
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
060
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.050 x rînd.060)
Всего подоходный налог к начислению (стр.050 х стр.060)
070
Suma de control / Контрольная сумма
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.070)
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9