md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma CNOTAREX15
Форма CNOTAREX15
A Persoana care practică activitate profesională de notar
Лица, осуществляющие профессиональную деятельность нотариуса
B Persoana care practică activitate profesională de executor judecătoresc
Лица, осуществляющие профессиональную деятельность судебного исполнителя
În pătrăţelul literei selectate se pune semnul “√”В клетке выбранной литеры проставляется знак “√”
 
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării/ Дата представления
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 72 din 25.05.2015

Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов № 72 от 25.05.2015
Pentru uz intern SF
CALCUL
impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar sau de executor judecătoresc

РАСЧЕТ
подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную деятельность нотариуса или судебного исполнителя
Perioada fiscală
Налоговый период
L/
Numele şi prenumele / Фамилия и имя Codul fiscal / Фискальный код
Adresa / Адрес Codul localităţii (CUATM) / Код местности
Indicatori / Показатели Indicatori/ Показатели Suma (lei)
1 2 3
Venitul obținut în perioada de gestiune din activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc
Доход отчетного периода от профессиональной деятельности нотариуса или судебного исполнителя
010
Suma cheltuielilor efective de la activitatea profesională de notar sau de executor judecătoresc, inclusiv (rînd.0201 + rînd.0202 + rînd.0203 + rînd.0204 + rînd.0205)
Сумма фактических расходов от профессиональной деятельности нотариуса или судебного исполнителя, в том числе (стр.0201 + стр.0202 + стр.0203 + стр.0204 + стр.0205)
020
               cheltuieli aferente exercitării activității profesionale de notar sau de executor judecătoresc
               расходы, связанные с осуществлением профессиональной деятельности нотариуса или судебного исполнителя
0201
               cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activității profesionale de notar sau de executor judecătoresc
               расходы, связанные с материально-техническим обеспечением профессиональной деятельности нотариуса или судебного исполнителя
0202
               cheltuieli de locațiune
               расходы по найму помещения
0203
               cheltuieli privind întreținerea oficiului 
               расходы на содержание офиса
0204
               plățile pentru serviciile personalului tehnic angajat 
               отплата услуг нанятого технического персонала
0205
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010-стр.020)
030
Suma scutirilor conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сума освобождений согласно ст. 33, 34 и 35 Налогового кодекса
040
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030-rînd.040)
Сумма налогоблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030-стр.040)
050
Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada de raportare ( rînd. 050 x cot stabilită la art. 695 alin. (2) din Codul fiscal)
Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде (стр. 050 x ставку налога, предусмотренная частью (2) статьи 695 Налогового кодекса
060
Suma de control
Контрольная сумма
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.060)
Declar că, informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или неполной информации.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9