md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
la ordinul IFPS nr. 229 din 11 mai 2010
Приложение № 1
к приказу ГГНИ № 229 от 11 мая 2010 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localitatii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentarii darii de seama
Дата представления отчета
Perioada fiscala
Налоговый период
A/
 
Termenul stabilit de legislatie pentru prezentarea Calculului (se bifeaza rindul respectiv): / Срок установленный законом длдя представления Расчёта(отмечается соответствующая строка):
Pina la 01 iulie a anului fiscal curent
До 01 июля текущего налогового года
Pina in ultima zi lucratoare a anului fiscal in curs
До последнего рабочего дня текущего налогового года

Forma BIJ-10

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
CALCULUL
impozitului pe bunurile imobiliare

РАСЧЕТ налога на недвижимое имущество
Tipul bunurilor
Типы объектов
Nr. rindului
№ ряда
Clasificatia bugetara
Бюджетная классификация
Valoarea estimata a bunurilor imobiliare (in lei)
Оцененная стоимость недвижимого имушества (в леях)
Cota impozitului (in %)
Ставка налога (в %)
Suma calculata a impozitului (in lei)(col.4xcol.5)
Исчисленная сумма налога (в леях)(гр.4хгр.5)
Suma inlesnirilor acordate, cu exceptia reducerilor pentru achitarea impozitului pina la 30 iunie a anului fiscal respectiv (in lei)
Сумма предоставленных льгот, за исключением скидок при уплате налога до 30 июня текущего налогового года (в леях)
Suma reducerilor acordate* (in lei)[15%(col.6-col.7)]
Сумма предоставленных скидок* (в леях)[15%(гр.6-гр.7)]
Suma impozitului catre plata (in lei)(col.6-col.7-col.8)
Сумма налога к уплате (в леях)(гр.6-гр.7-гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Bunurile imobiliare cu destinatie locativa, inclusiv terenurile aferente acestor bunuri / Недвижимое имущество, представленное для жилья, в.т.ч. прилегающие земельные участки r.1 113210
2.Garajele si terenurile pe care acestea sunt amplasate/Гаражи и земельные участки, на которых они расположены r.2 113210
3.Loturile intovarasirilor pomicole cu sau fara construcsii amplasate pe ele/Земли садоводческих товариществ с расположенными на них строениями или без них r.3 113210
4.Bunurile imobiliare cu destinatie comerciala si industriala, inclusiv terenurile/Недвижимое имущество коммерческого и промышленного назначения, в том числе земельные участки r.4 113210
5.Bunurile imobiliare, inclusiv terenurile neincluse in rindurile 1-4; bunurile imobiliare aflate la o etapa de finisare a constructiei de 50% si mai mult, ramase nefinisate timp de 3 anidupa inceputul lucrarilor de constructie, inclusiv terenuri8le aferente acestora/Недвижимое имущество, в том числе земельные участки, не отраженное в строках 1-4;недвижимое имущество, находящееся в стадии завершения строительства(50% и более),и их строительство не завершено в течении 3-х лет с начало строительства, в том числе земельные участки на которых таковые расположены r.5 113210
Total / Всего r.6 X X