md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma VEN 04
Anexa nr. 1
la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Nr. 240 din 30 decembrie 2004
Приложение 1 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции № 240 от 30 декабря 2004 г.

A

persoanele nespecificate în litere B, C şi D
лица, не указанные в литерах B, C и D

B

întreprinderile individuale (întreprinzători individuali)
индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)

C

persoanele ce administrează succesiunea proprietarului decedat
лица, управляющие наследством умершего собственника

D

persoanele ce n-au domiciliu permanent în Republica Moldova, însă de află în ea mai mult de 183 de zile pe parcursul anului fiscal
лица, не имеющие постоянного местожительства в Республике Молдова, но находящиеся в ней более 183 дней в течение года

DECLARAŢIA / ДЕКЛАРАЦИЯ

nr. de ordine (порядковый номер)
cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală
о подоходном налоге за налоговый период
A/
Denumirea contribuabilului / Наименование налогоплательщика
Codul fiscal / Фискальный код
Declarăm că informaţia în cauză este verdică şi noi purtăm răspundere conform legislaţiei în vigoare, în cazul includerii în aceasta a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляем, что настоящая информация является достоверной, и мы несем ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или вводящей в заблуждение информации.

Primit / Получено:

Inspectoratul fiscal de stat / Государственная налоговая инспекция
N. P. lucrătorului organului fiscal / Ф. И. работника налогового органа
Data / Дата

Forma VEN / Форма

Declaraţia se completează în LEI / Декларация заполняется в ЛЕЯХ
Iniţială / Первоначальная
Corectată / Измененная
Anexa / Приложение D

Informaţie despre declaraţiile cu privire la impozitul pe venit prezentate anterior
Информация о предыдущих представленных декларациях о подоходном налоге

Nr. d/o
№ п/п
Nr. Declaraţiei (1)
№ Декларации
Data prezentăriiDeclaraţiei
Дата представления Декларации
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exeptînd facilităţile fiscale (rînd 150)
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр. 150)
Impozitul pe venit
Подоходный налог
Total impozitul pe venit spre plată (rînd. 190)
Всего подоходный налог к уплате (стр. 190)
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit (rînd. 200)
Сумма переплаты подоходного налога (стр. 200)
1 2 3 4 5 6
  (1) Se indică numărul de către contribuabil, ţinând cont de Declaraţiile deja prezentate pentru perioada fiscală respectivă.
  Указывается номер, присвоенный налогоплательщиком, с учетом уже представленных Деклараций за соответствующий налоговый период.
Indicatorii / Показатели Cod / Код Suma / Сумма
A 1 2
Profitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară pînă la impozitare
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения
010
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei VI "Venituri")
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VI "Доходы")
0101
Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei VII "Cheltuieli")
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VII "Расходы")
0102
Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (2) (Anexa 1D)
Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством (Приложение 1D)
020
Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (Anexa 2D)
Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством (Приложение 2D)
030
Venitul (pierderi) obţinut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările (majorările/micşorările) (rînd.010+rînd.020-rînd.030)
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.010+стр.020-стр.030)
040
Suma cheltuielilor efective legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd.040 x 10/110
Сумма фактических расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели в пользу организаций, указанных в ст. 36 НК, но не больше установленного предела, который определяется как стр.040 х 10/110
050
Suma cheltuielilor efective neconfirmate documentar, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd.040 x 0,1/100,1
Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально, но не более установленного предела, который определяется как стр.040 х 0,1/100,1
060
Suma scutirilor acordate fondatorilor agentului economic cu statut de persoana fizică (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calcului (rînd.040 - rînd.050 - rînd.060))
Сумма освобождений, представленных учредителям хозяйствующего субъекта со статусом физического лица (данный показатель не должен превышать положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040 - стр.050 - стр.060))
0701
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi:
pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rînd.040 - rînd.050 - rînd.060) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd.100);
pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (rînd.040 - rînd.050 - rînd.060 - rînd.0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd.100)
Сумма налогооблогаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых убытков прошлых лет:
для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.040 - стр.050 - стр.060) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100);
для налогоплательщиков со статусом физического лица: (стр.040 - стр.050 - стр.060 - стр.0701) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100)
070
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decît suma din rînd.070
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде, но не больше стр.070
080
Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale (rînd.070 - rînd.080)
Сумма налогооблогаемого дохода до применения налоговых льгот (стр.070 - стр.080)
0901
Suma venitului scutit de impozitare (anexa 3.1 D)
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (приложение 3.1 D)
0902
Suma venitului impozabil (rînd.0901 - rînd.0902)
Сумма налогооблогаемого дохода (стр.0901 - стр.0902)
090
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rînd.070) (a se reflecta fără semnele - sau ( ))
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении показателя стр.070) (отражать без знаков - или ( ))
100
Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele juridice)
Ставка подоходного налога, % (заполняется только юридическими лицами)
110
Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele juridice)
Ставка подоходного налога, % (заполняется только юридическими лицами)
120
Suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit (anexa 3.3 D)
Сумма льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (приложение 3.3 D)
130
Suma facilităţilor acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd.0902 (anexa 3.1 D, col. 5) (indicator informativ care nu se utilizează la calcularea ulterioară a obligaţiilor fiscale)
Сума льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (приложение 3.1 D, гр. 5) (информативный показатель, который не используется в дальнейшем при исчислени налоговых обязательств)
140
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptând facilităţile fiscale (rînd.120 - rînd.130)
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр.120 - стр.130)
150
Impozitul pe venit achitat în străinătate din venitul din investiţii şi/sau venitul financiar (anexa 4D)
Подоходный налог, уплаченный за рубежом из финансового и/или инвестиционного дохода (приложение 4 D)
1601
Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (anexa 5 D)
Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (приложение 5 D)
1602
Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (anexa 5 D)
Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (приложение 5 D)
160
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rînd.150 - rînd.160)
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр.150 - стр.160)
170
Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu art. 84 din CF
Подоходный налог, уплаченный в рассрочку в соответствии со ст. 84 НК
1801
Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu art. 84 din CF
Подоходный налог, уплаченный в рассрочку в соответствии со ст. 84 НК
1802
Suma totală a impozitului pe venit achitat în cursul anului fiscal (rînd.1801 + rînd.1802)
Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового года (стр.1801 + стр.1802)
180
Total impozitul pe venit spre plată (rînd.150 - rînd.160 - rînd.180)
Всего подоходный налог к уплате (стр.150 - стр.160 - стр.180)
190
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit (rînd.160 + rînd.180 - rînd.150)
Сумма переплаты подоходного налога (стр.160 + стр.180 - стр.150)
200
  (2) Legislaţia fiscală privind impozitul pe venit include Codul fiscal, Legea bugetului de stat pe anul corespunzător şi Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
  Налоговое законодательство по подоходному налогу включает Налоговый кодекс, Закон о государственном бюджете на соответствующий год и Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса.
Suma de control / Контрольная сумма (se reflectă suma din rînd.170/ указывается сумма из стр.170)

ANEXE / ПРИЛОЖЕНИЯ

la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit / к Декларации о подоходном налоге
Anexa / Приложение 1 D
Notă la rîndul 020 / Справка к строке 020
"Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
"Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством"
Indicatorii / Показатели Cod / Код Constatat în / Признано в Diferenţa Разница col.3/гр.3 - col.2/гр.2
contabilitatea financiară / финансовом учете scopuri fiscale / налоговых целях
A 1 2 3 4
Dividende de la agenţii economici-nerezidenţi calculate, dar neprimite (CF, art. 18, lit. m))
Дивиденды от хозяйствующего субъекта-нерезидента начисленные, но не полученные (НК, ст. 18, пп. М))
0201 0
Dividende de la agenţii economici-nerezidenţi calculate în perioada fiscală anterioară, dar primite în perioada fiscală curentă (CF, art.18, lit. (m))
Дивиденды от хозяйствующего субъекта-нерезидента, начисленные в предыдущих налоговых периодах, но и полученные в текущем налоговом периоде (НК, ст.18, пп. m))
0202 0
Dobînzile de la hîrtiile de valoare de stat emise în Republica Moldova (Legea pentru punerea în aplicare titlurilor I şi II ale Codului fiscal, art. 24, alin. (8))
Процентные начисления по государственным ценным бумагам, выпущенным в Республике Молдова (Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса, ст.24, ч.(8))
0203 0
Venitul obţinut din înlocuirea proprietăţii (CF, art. 22) (în col. 2 se indică suma veniturilor excepţionale reflectate în Ct contului 623)
Доход от замены собственности (НК, ст. 22) (в гр. 2 указывается сумма чрезвычайных доходов, отраженная по Кт счета 623)
02041 0
Venitul obţinut ca rezultat al neînlocuirii perţiale a proprietăţii (CF, art. 22) (3)
Доход, полученный в результате незамены или частичной замены собственности (НК, ст. 22)
02042 X
Venitul obţinut din modificarea metodei de evidenţă (CF, art.44, alin. (8)) (4)
Доход, полученный в результате изменения метода учета (НК, ст. 44, ч. (8))
0205
Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe (CF, art. 27, alin. (2))
Доход, полученный от реализации основных средств (НК, ст. 27, ч.(2))
0206
Venitul din donarea activelor, cu excepţia activelor de capital (CF, art. 42) (anexa 1.1 D)
Доход от дарения активов, за исключением капитальных активов (НК, ст. 42) (приложение 1.1 D)
0207 X
Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital (anexa 1.2 D)
Результат от операций с капитальными активами (приложение 1.2 D)
0208
Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital (anexa 1.2 D)
Результат от операций с капитальными активами (приложение 1.2 D)
0209 0
Venitul obţinut sub formă nemonetară (se evaluează la preţul de piaţă) (CF, art.21, alin (1))
Доход, полученный в неденежной форме (оценивается по рыночной стоимости) (НК, ст.21, ч.(1))
02010
Contribuţiile la capitalul unui agent economic prevăzute la art. 55 din CF
Вложения в капитал хозяйствующего субъекта, предусмотренные ст. 55 НК
02011
Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile
Денежные средства, полученные из специальных фондов, определенные налоговым законодательством как необлагаемые
02012 0
Penalităţile şi amenzile anulate calificate de actul legislativ corespunzător drept neimpozabile
Аннулированные пени и штрафы, определенные соответствующим законодательным актом как необлагаемые
02013 0
Veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale la plata impozitului pe venit (CF, art.20, lit. z)
Доходы, полученные в результате использования налоговых льгот по подоходному налогу (НК, ст. 20, пп. z))
02014 0
Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentului economic în cazul cînd formarea acesteia este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului (CF, art. 18, lit j))
Доход от непогашения задолженности хозяйствующим субъектом в случае, когда причиной ее образования является неплатежеспособность налогоплательщика (НК, ст.18, пп j))
02015 0
Altele (de indicat) (5)
Друкие (указать)
02016
TOTAL / ВСЕГО 020 X X
  (3) În col.3 se reflectă diferenţa dintre suma compensaţiei primite şi suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcţia) proprietăţii noi de acelaşi fel sau pentru reparaţia proprietăţii pierdute parţial pe parcusul perioadei permise spre înlocuire (pînă la sfîrşitul anului următor celui, în care s-a produs pierderea). Acest indicator nu trebuie să depăşească diferenţa dintre suma compensaţiei primite (reflectă pe Ct 623) în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii şi a pierderilor (constatate pe Dt 723) cauzate de ieşirea forţată a proprietăţii. В гр. 3 отражается разница между суммой полученной компенсации и суммой средств, направленных на приобретение (строительство) новой собственности того же типа или ремонт частично утерянной собственности в течение периода, разрешенного для замены (до конца года, следующего за налоговым годом, в котором произошла утрата). Данный показатель не должен превышать разницу между суммой полученной компенсации (отраженной по Кт 623) при вынужденной замене собственности и убытками, понесенными в результате вынужденной утраты собственности (отраженными по Дт 723). (4) Coloana 2 se completează numai în anul trecerii la metoda calculării, iar în col. 3 în primii 3 ani de trecere se reflectă cîte 1/3 din excedent. Графа 2 заполняется только в год перехода на метод начислений, а в гр.3 в первые 3 года перехода отражается по 1/3 превышения. (5) La determinarea obligaţiilor fiscale pentru perioada fiscală 2004 în rînd.02016 se efectuează ajustarea privind neimpozitarea venitului sub formă de dividende de la rezidenţi, precum şi a venitului sub formă de donaţie în cazul cînd operaţiunea de donaţie corespunde prevederilor art.832 din Codul civil al Repuplicii Moldova. При определении налоговых обязательств за налоговый период 2004 года по стр.02016 осуществляется корректировка в части необложения дохода в виде дивидендов от резидентов, а также дохода, полученного в порядке дарения, если операция дарения соответствует положениям статьи 832 Гражданского кодекса Республики Молдова.

ANEXE / ПРИЛОЖЕНИЯ

Notă la rîndul 0207 / Справка к строке 0207
"Venitul din donarea activelor, cu excepţia activelor de capital" / "Доход от дарения активов, за исключением капитальных активов"
Anexa / Приложение 1.1 D
Categoria activelor donate
Категория подаренных активов
Nr. d/o
№ п/п
Valoarea de bilanţ (baza valorică)
Балансовая стоимость (стоимостный базис)
Preţul de piaţă la momentul donării (6)
Рыночная стоимость на момент дарения
Valoarea maximă din col. 2 şi col. 3 (se indică în col.3, rînd.0207)
Наибольшая величина из гр.2 и гр.3 (отражается в гр.3 стр.0207)
A 1 2 3 4
Active curente - total / Текущие активы - всего 0207
Inclusiv mărfuri / В том числе товары 02071
Mijloace fixe / Основные средства 02072
Alte active / Другие активы 02073
  (6) În cazul în care transmiterea gratuită a proprietăţii se efectuează în conformitate cu decizia Guvernulului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, suma din col. 2 se reflectă şi în col.3.
  Если безвозмездная передача собственности осуществляется в соответствии с решением Правительства или уполномоченных органов местного публичного управления, сумма, указанная в гр. 2, отражается и в гр. 3.
Anexa / Приложение 1.2 D
Notă la rîndul 0208 / Справка к строке 0208
"Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital" / "Результат от операций с капитальными активами"
Active de capital
Капитальные активы
Cod
Код
Venit (pierdere) din vînzarea (ieşirea) activelor de capital în evidenţa financiară (7)
Доход (убыток) от реализации (выбытия) капитальных активов по финансовому учету
Ieşirea activelor de capital
Выбытие капитальных активов
Creşterea de capital
Прирост капитала (col.4/гр.4 - col.3/гр.3)
Pierderea de capital
Потери капитала (col.3/гр.3- col.4/гр. 4)
Suma pierderii de capital din perioadele precedente
Сумма потерь капитала предыдущих периодов
Suma creşterii de capital
Сумма прироста капитала (col.5/ гр.5 -col.6/ гр.6-сol.7/ гр.7)
Suma creşterii de capital supusă impozitării
Сумма прироста капитала, подлежащая налогообложению (col.8/гр.8 х 50%) (se indică în col.3, rînd.0208
о тражается в гр.3 стр.0208)
Suma pierderii de capital nepermisă spre deducere în anul fiscal.
Сумма потерь, вычет которых не разрешен в налоговом году (col.6/гр.6+ col.7/гр.7-col.5/гр.5)
baza valorică
стоимостный базис
suma încasată din vînzare (schimb) (8)
сумма, полученная от реализации (обмена)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02081 X X X X
02082 X X X X
02083 X X X X X
02084 X X X X
02085 X X X X
0208
  (7) În cazul constatării în evidenţă financiară a pierderilor indicatorul respectiv se indică în paranteză.
  В случае признания в финансовом учете убытков соответствующий показатель указывается в скобках.

  (8) În cazul donaţiei activelor de capital în col. 4 se indică mărimea maximă din baza lor valorică ajustată sau preţul de piaţă la momentul donării-
  В случае дарения капитальных активов в гр.4 указывается наибольшая величина из их скорректированного стоимостного базиса или рыночной

  цены на момент дарения.
Anexa / Приложение 2 D
Notă la rîndul 030 / Справка к строке 030
"Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale" / "Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством"
Corectări
Корректировки
Cod
Код
Constatat în / Признано в Diferenţa
Разница col.3/гр.3 - col.2/гр.2
contabilitate a financiară
финансовом учете
scopuri fiscale
налоговых целях
A 1 2 3 4
Cheltuieli personale şi familiare (CF, art.23)
Личные и семейные расходы (НК, ст.23)
0301 0
Cheltuieli personale şi familiare (CF, art.23)
Личные и семейные расходы (НК, ст.23)
0302
Cheltuieli de asigurare (CF, art.24, alin.(3)) (9)
Расходы по страхованию (НК, ст.24, ч.(3))
0303
Cheltuieli de reprezentanţă (CF, art.24, alin (3) (anexa 2.1 D))
Представительские расходы (НК, ст.24, ч.(3) (приложение 2.1 D))
0304
Pierderi obţinute în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestări serviciilor, efectuate în mod direct sau mijlocit între persoanele interdependente (CF, art.24, alin. (8)) (10)
Убытки, полученные от реализации или обмена собственности, выполнения работ и оказания услуг (прямо или опосредованно) между взаимозависимыми лицами (НК, ст.24, ч(8)) (10)
0305 0
Cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţie de răspundere sau al unui conducător de agent economic, dacă nu există justificarea plăţii unui astfel de sume (CF, art.24, alin.(7))
Расходы в интересах члена семьи налогоплательщика, должностного лица или руководителя хозяйствующего субъекта, если отсутствуют доказательства допустимости выплаты такой суммы (НК, ст.24, ч.(7))
0306 0
Cheltuieli efectuate pînă la momentul plăţii, în cazul cînd contribuabilul are obligaţii faţă de persoana interdependentă care aplică metoda de casă (CF, art.44, alin.(5))
Расходы, осуществленные до момента платежа, если налогоплательщик имеет обязательство по отношению к взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод учета (НК, ст.44, ч.(5))
0307 0
Cheltuieli achitate persoanei interdependente care foloseşte metoda de casă (CF, art.44, alin.(5))
Оплаченные расходы взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод (НК, ст.44, ч.(5))
0308 0
Cheltuieli legate de obţinerea venitului scutit de impozitare care se determină în mod proporţional, în funcţie de ponderea venitului scutit de impozitare în suma totală a veniturilor constatate în evidenţa financiară pe parcursul anului fiscal (CF, art.24, alin.(9))
Расходы, связанные с получением дохода, освобожденного от налогообложения, которые определяются пропорционально удельному весу дохода, освобожденного от налогообложения в общей сумме доходов, зафиксированных в финансовом учете на протяжении налогового года (НК, ст.24, ч.(9))
0309 0
Cheltuieli legate de dobînzele plătite sau calculate acţionarilor (asociaţilor), în cazul cînd în majoritatea lor ei sunt cetăţeni străini sau persoane scutite de plata impozitului (CF, art.25, alin.(2))
Расходы, связанные с процентными начислениями, выплаченными или начисленными акционерам (пайщикам) в лучае, если они в большинстве своем являются иностранными гражданами или лицами, освобожденными от налогообложения (НК, ст.25, ч.(2))
03010
Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (CF, art.27, alin. (8))
Расходы на ремонт собственности (НК, ст.27, ч.(8))
03011
Suma uzurii mijloacilor fixe (CF, art.26)
Сумма износа основных средств (НК, ст.26)
03012
Cheltuieli legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice (CF, atr.27, alin. (6)) (11)
Расходы, связанные с научными исследованиями и разработками (НК, ст.27, ч.(6))
03013
Defalcări în fondurile de rezervă (CF, art.31, alin. (2))
Отчисления в резервные фонды (НК, ст.31, ч.(2))
03014 0
Deducerea datoriilor compromise (CF, art.31, alin.(1))
Вычет безнадежных долгов (НК, ст.31, ч.(1))
03015
Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător deduse în evidenţa contribuabilului din fondurile de rezervă create pe parcursul anului fiscal (CF, art.31, alin.(2))
Другие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью которые были вычтены в учете налогоплательщика из резервных фондов, образованных в течение налогового года (НК, ст.31, ч.(2))
03016 0
Defalcări în fondul de risc (CF, art.31, alin. (3)) (se completează de instituţiile financiare)
Отчисления в фонд риска (НК, ст.31, ч.(2)) (заполняется финансовыми учреждениями)
03017
Cheltuielile legate de formarea rezervei de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor, a fondului de rezerve pentru alte tipuri de asigurare (rezervele tehnice) şi a fondului măsurilor prevenitive (CF, art.50, alin.(3)) (se copletează de companiile de asigurări)
Расходы, связанные с формированием резерва взносов по долгосрочным видам и страхового пенсионного фонда, резервного фонда по остальным видам страхования (технических резервов) и фонда предупредительных мероприятий (НК, ст.50, ч.(3)) (заполняется страховыми компаниями)
03018
Penalităţi amenzi şi alte sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (CF, art.30, alin.(1))
Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (НК, ст.30, ч.(1))
03019 0
Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donaţiei (CF, art.27, alin.(2))
Убытки от реализации основных средств, в том числе при осуществлении дарений (НК, ст.27, ч.(2))
03020
Pierderi din alte ieşiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020 (CF, art.24, alin.(1))
Убытки от выбытий основных средств, не указанных в стр.03020 (НК, ст.24, ч.(1))
03021 0
Amortizarea proprietăţii nemateriale (CF, art.28)
Аотризация нематериальной собственности (НК, ст.28)
03022
Cheltuieli legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile (CF, art.29)
Расходы, связанные с добычей невосполнимых природных ресурсов (НК, ст.29)
03023
Cheltuieli legate de achitarea dobînzelor privind datoriile folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii (CF, art.36, alin.(4), lit. b) (anexa 2.2 D))
Расходы, связанные с уплатой процентов по задолженности, используемых с целью получения дохода от инвестиций (НК, ст.36, ч.(4), пп. b) (приложение 2.2 D))
03024
Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, inclusiv sub formă de donaţie
Сумма денежных пожертвований на благотворительные и спонсорские цели, в том числе при осуществлении дарений
03025 0
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (CF, art.24, alin.(10))
Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально (НК, ст.24, ч.(10))
03026 0
Cheltuieli viitoare pentru recultivarea terenurilor (CF, art.29, alin.(4))
Предстоящие расходы на рекултивацию земель (НК, ст.29, ч.(4))
03027
Cheltuieli viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîrea de Guvern (CF, art.29, alin.(5))
Предстоящие расходы по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель по решению Правительства (НК, ст.29, ч.(5))
03028
Cheltuieli legate de efectuarea plăţilor în favoarea salariaţilor care nu pot fi calificate ca plăţi salariale
Расходы, связанные с осуществлением выплат в пользу работников, которые не могут быть квалифицированы как платежи по заработной плате
03029 0
Cheltuieli aferente titularilor petentelor de întrenrinzător (CF, art.24, alin.(11))
Расходы, относящиеся к обладателям предпринимательского патента (НК, ст.24, ч.(11))
03030 0
Pierderi de reziduuri, deşeuri, rebut şi perisabilitate (CF, art.24, alin.(12)) (12)
Убытки от остатков, отходов, брака, испарения, усушки (НК, ст.24, ч.(12))
03031
Pierderi rezultate de la evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale"
Убытки, полученные от оенки товарно-материальных запасов по чистой стоимости реализации в соответствии с НСБУ 2 ""Товарно-материальные запасы"
03032 0
Pierderi rezultate din evaluarea investiţiilor pe termen scurt la valoarea de piaţă în conformitate cu S.N.C. 25 "Contabilitatea investiţiilor"
Убытки, полученные от оценки краткосрочных инвестиций по рыночной стоимости в соответствии с НСБУ 25 "Учет инвестиций"
03033 0
Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractul de arendă (locaţiune) (CF, art.27, alin.(9), lit. b)) (12)
Расходы, связанные с ремонтом основных средств, используемых на основании договора об аренде (имущественном найме) (НК, ст.27, ч. (9), пп. b))
03034
Sumele plătite la procurarea terenurilor şi a proprietăţii la care se calculează uzura (amortizarea) (CF, art.24, alin.(5) şi (6))
Суммы, уплаченные за приобритение земли и собственности, на которую начисляется износ (амортизация) (НК, ст.24, ч.(5) и (6))
03035 0
Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător (de indicat)
Другие расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью (указать)
03036
TOTAL / ВСЕГО 030 X X
  (9) Cheltuielile pentru asigurarea benevolă a anemalelor, semănăturilor, bunurilor şi încărcăturilor, precum şi a răspunderii civile a organizaţiilor - surse de pericol sporit, permise spre deducere şi reflectate în col.3, nu trebuie să depăşească 3% din venitul brut (indicatorul reflectat în rînd. 03043 din anexa 2.1 D la Declaraţie).
  Расходы, связанные с доьровольным страхованием животных, посевов, имущества и грузов, а также гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, разрешенные к вычету и отраженные в гр.3, не должны превышать 3% от валового дохода (показатель, указанный в стр.03043 приложения 2.1 D к Декларации).

  (10) Acest rînd în partea aferentă pierderilor din îndeplinirea lucrărilor şi prestarea serviciilor se completează la determinarea obligaţiilor fiscale pentru perioada fiscală 2005 şi în continuare.
  Заполнение данной строки в части убытков от выполнения работ и оказания услуг производится при определении налоговых обязательств за налоговый период 2005 года и далее.

  (11) În scopuri fiscale - 100% cheltuieli curente / в налоговых целях - 100% текущие расходы.

  (12) Acest rînd se completează la determinarea oblogaţiilor fiscale pentru perioada fiscală 2005 şi în continuare.
  Заполнение данной строки производится при определении налоговых обязательств за нологовый перод 2005 года и далее.

Anexa / Приложение 2.1 D
Notă la rîndul 0304 / Справка к строке 0304
"Cheltuieli de reprezentanţă" / "Представительские расходы"
Indicatori
Показатели
Cod
Код
Suma
Сумма
Suma limită a cheltiuelilor de reprezentanţă, %
Предельная сумма представительских расходов, %
Suma cheltuielilor de reprezentanţă
ПСумма представительск их расходов
A 1 2 3 4
Venitul conform datelor contabilităţii financiare - total (suma clasei VI)
Доход по данным бухгалтерского учета - всего (сумма класса VI)
03041 X X
Suma ajustărilor (majorărilor/micşorărilor) veniturilor (rînd.020 din Declaraţie)
Сумма корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.020 Декларации)
03042 X X
Suma venitului brut - total (rînd. 03041 + rînd. 03042), inclusiv:
Сумма валового дохода - всего (стр. 03041 + стр. 03042), в том числе:

din vînzarea mărfurilor (rulajul Ct subcontului 6112)
от реализации товаров (оборот Кт субсчета 6112)

alte venituri (rînd.03043 - rînd.030431)
другие доходы (стр.03043 - стр.030431)
03043 X X
030431 0,5
030432 1,0
Total - suma limită a cheltuielilor de reprezentanţă (rînd.030431 + rînd.030432)
Всего сумма представительских расходов (стр.030431 + стр.030432)
03044 X X
Suma cheltuielilor efective de reprezentanţă (se reflectă în anexa 2D, rînd.0304, col.2)
Сумма фактических представительских расходов (отражается в приложении 2D, стр.0304, гр.2)
03045 X X
Cheltuieli de reprezentanţă permise spre deducere (rînd.03045, dar nu mai mult decît rînd.03044 (se reflectă în anexa 2D, rînd.0304, col.3)
Представительские расходы, разрешенные к вычету (стр.03045, но не больше стр.03044 (отражаются в приложении 2D, стр.0304, гр.3)
0304 X X
Anexa / Приложение 2.2 D
Notă la rîndul 03024 / Справка к строке 03024
"Cheltuieli legate de achitarea dobînzilor privind datoriile folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii (CF, art.36, alin.(4), lit. b))" (13)
"Расходы, связанные с уплатой процентов по задолженности, используемых с целью получения дохода от инвестиций (НК, ст.36, ч.(4), пп. b))"
Tipul venitului
Вид дохода
Cod
Код
Suma venitului din investiţii obţinută de la momentul obţinerii venitului
Сумма дохода от инвестиций, полученная с момента получения дохода
Suma venitului din investiţii obţinută în anul fiscal
Сумма дохода от инвестиций, полученная в налоговом году
Suma dobînzilor folosită în scopul obţinerii venitului din investiţii, inclusiv:
Сумма процентов за кредит, используемый для получения дохода от инвестиций, в том числе:
Suma cheltuielilor permise spre deducere în anul fiscal reflectată în rîndul 030242 se determină ca col.5 - col.6, dar nu mai mult decît col.2 - col.6 (se reflectă în col.3 rînd.03024), celelalte - col.4, dar nu mai mult decît col.3
Сумма расходов, принятая к вычету в налоговом году, отраженная по строке 030242, определяется как гр.5 - гр.6 (отражается в гр.3 стр.03024), остальные - гр.4, но не более гр.3)
în anul fiscal
в налоговом году
total
всего
deduse în perioadele fiscale precedente
принятые к вычету в предудущих налоговых периодах
A 1 2 3 4 5 6 7
Dobînzi / Проценты 030241
Creşterea de capital / Прирост капитала 030242
Royalty / Роялти 030243
Chiria / Аренда 030244
Alte venituri din investiţii / Другой доход от инвестиций 030245
TOTAL / ВСЕГО 030224 X X X X X
(13) Coloanele 2, 4 şi 6 se completează numai în cazul cînd dobînzile se calcilează pentru datoria (creditul, împrumutul) folosită în scopul obţinerii creşterii de capital.
Графа 2, 4 и 6 заполняются только в случае, когда проценты начисляются по задодженности (кредиту, займу), используемой в целях получения прироста капитала.
Anexa / Приложение 3.1 D
Nota la rîndul 0902 / Справка к строке 0902
"Suma venitului scutit de impozitare"
"Сумма дохода, освобожденного от налогообложения"
Codul facilităţilor (14)
Код льгот
Numărul şi data legii ce prevede acordarea scutirii
Номер и дата закона, который предусматривает освобождение
Suma venitului scutit de impozitare în limita indicatorului din rînd.0901 al Declaraţiei
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения, в пределах показателя стр.0901 Деклрации
Suma facilităţilor acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rănd.0902 (col.3 x cota stabilită) (totalul se indică în rînd.140 din Declaraţie)
Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (гр.3 х предусмотренную ставку) (итог переносится в стр.140 Декларации)
1 2 3 4
TOTAL / ВСЕГО
(14) Din suplimentul privind nomenclatorului facilităţilor la impozitul pe venit pe anul corespunzător (forma FACILITĂŢI).
Из дополнения, относящегося к перечню льгот по подоходному налогу за соотвествующий год (форма FACILITĂŢI).
Anexa / Приложение 3.2 D
Nota la rîndul 120 / Справка к строке 120
"Suma impozitului pe venit (pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică)
Сумма подоходного налога (для налогоплательщиков со статусом физического лица)"
Cod
Код
Suma venitului supus impozitării (în conformitate cu mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit. a) din CF)
Сумма дохода, подлежащего налогообложению (в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными а пп.а) статьи 15 НК)
Cota impozitului pe venit în funcţie de mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit. a) din CF
Ставка подоходного налога в зависимости от размера дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными в пп. а) статьи 15 НК
Suma impozitului pe venit (col.2 x col.3) (totalul se indică în rînd.120 din Declaraţie)
Сумма подоходного налога (гр.2 х гр.3) (итог отражается в стр.120 Декларации)
1 2 3 4
1201
1202
1203
120 TOTAL / ВСЕГО
Anexa / Приложение 3.3 D
Nota la rîndul 0902 / Справка к строке 0902
"Suma venitului scutit de impozitare"
"Сумма дохода, освобожденного от налогообложения"
Codul facilităţilor (14)
Код льгот
Numărul şi data legii ce prevede acordarea scutirii
Номер и дата закона, который предусматривает освобождение
Suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea
Сумма подоходного налога,от которого определяется освобождение
% facilităţii care se acordă din impozitul pe venit
% освобождения, предоставляемый из подоходного налога
Suma impozitului pe venit nesupusă achitării (col.3 x col.4) (rînd.130)
Сумма подоходного налога, не подлежащая уплате (гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5
TOTAL / ВСЕГО
Anexa / Приложение 4 D
Nota la rîndul 1601 / Справка к строке 1601
"Impozitul pe venit achitat în străinătate din venitul din investiţii şi/sau venitul funciar"
"Подоходный налог, уплаченный за рубежом из финансового и/или инвестиционного дохода"
Indicatori / Показатели Cod
Код
Ţara în care a fost achitat impozitul pe venit
Страна, в которой был уплачен подоходный налог
Total
Всего