md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind dividentele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4
la ordinul IFPS nr. 34 din "21" februarie 2005
Приложение № 4
к приказу ГГНИ № 34 от "21" февраля 2005 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma DPP-08

Pentru uz intern SF/ Для отметок
Для служебного пользования
Darea de seamă

privind dividentele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune

ОТЧЕТ

о дивидентах, начисленных по результатам деятельности акционерных обществ в отчетном году
Data primirii deciziei de repartizare a profitului net
Дата принятия решения о распределении чистой прибыли
Nr.d/o
№ п/п
Denumirea indicilor
Наименование показателей
Indicii
Показатели
1 2 3
1. Suma capitalului social (în lei)
Сумма уставного капитала (в леях)
2. Сota proprietăţii publice în capitalul social (în %)
Доля публичной собственности в уставном капитале (в %)
2.1 -a bugetului de stat (%)
- государственного бюджета (%)
2.2 -a bugetului unităţii administrativ-teritoriale (%)
-бюджета административно-территориальной единицы (%)
3. Profitul net (în lei)
Чистая прибыль (в леях)
4. Cota parte din profitul net repartizată conform art. 47 alin. (3) al Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997, total, inclusiv la: (%)
Доля чистой прибыли согласно статье 47 абз. (3) Закона №. 1134-XIII от 02.04.1997 направленная на (%)
4.1 -acoperirea oierderilor anilor precedenţi (%)
- покрытие убытков прошлых лет (%)
4.2 -formarea capitalului de rezervă (%)
-формирование резервного капитала (%)
4.3 -plata recompenselor către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori (%)
-выплату вознаграждений членам совета общества и ревизионной комиссии (%)
4.4 -investirea în vederea dezvoltării producţiei (%)
-инвестирование развития производства (%)
4.5 -plata dividendelor (%)
-выплату дивидендов (%)
4.6 -alte scopuri în corespundere cu legislaţia şi cu statul societăţii (%)
-иные цели в соответствии с законодательством и уставом общества (%)
5. Suma dividendelor aferente cotei proprietăţii publice, (rând. 5.1 + rând. 5.2) (lei)
Сумма начисленных дивидендов соответствующих доле публичной собственности, (стр. 5.1 + стр. 5.2) (лей)
5.1 -a bugetului de stat rând.3 x rând.4.5 : 100 x rând. 2.1 : 100 (lei)
-государственного бюджета стр.3 x стр. 4.5 : 100 x стр. 2.1 : 100 (лей)
5.2 -a bugetului unităţii administrativ-teritoriale rând.3 x rând. 4.5 : 100 x rând. 2.2 : 100 (lei)
-бюджета административно-территориальной единицы стр.3 x стр. 4.5 : 100 x стр. 2.2 : 100 (лей)
Suma de control / Контрольная сумма
rînd. 5 col. 3
сумма стр. 5 гр. 3
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9