md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind activitatea desfasurata de nerezidenti in Republica Moldova si veniturile obtinute de catre acestia
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma Форма NER-17 Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69
din 20 aprilie 2017


DAREA DE SEAMĂ /ОТЧЕТ
privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia /
о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах


Perioada fiscală Налоговый период
Secțiunea întîi / Часть первая
INFORMAȚIE GENERALĂ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Denumirea nerezidentului /
Наименование нерезидента
Codul fiscal atribuit în Republica Moldova /
Фискальный код, присвоенный в Республике Молдова
Codul fiscal atribuit în statul străin /
Фискальный код, присвоенный в иностранном
Statul de rezidență /
Государство резидентства (denumirea statului/ наименование страны)
Codul activităţii /
Код деятельности
Serviciul fiscal de stat /
Государственная налоговая инспекция
Secțiunea a doua / Часть вторая
FINANȚĂRI ȘI ÎNCASĂRI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ* / ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ*
Indicatorii/ Показатели Codul/ Код Suma/
Сумма
(lei/леев)
1 2 3
Soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la începutul perioadei de gestiune
Сальдо целевого финансирования и поступлений на начало отчетного периода
010
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială primite în perioada de gestiune
Целевые финансирование и поступления, полученные в течение отчетного периода
020
Total/ Всего (rînd. 010+020) 030
Cheltuieli suportate, total (rînd. 050+060+070+080+090+100)
Понесенные затраты, всего
040
Inclusiv/ в том числе:
Retribuirea muncii/ Оплата труда
050
Asigurări sociale și medicale/ Социальное и медицинское страхование 060
Amortizarea/ Износ 070
Materiale/ Материалы 080
Servicii prestate/ Оказанные услуги 090
Alte cheltuieli/ Другие расходы 100
Soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la sfîrşitul perioadei de gestiune (rînd.030–040)/ Сальдо целевого финансирования и поступлений на конец отчетного периода (стр.030–040) 110
*Se completează de reprezentanţa nerezidentului înregistrată în Republica Moldova/ *Заполняется представительством нерезидента, зарегистрированным в Республике Молдова
Secțiunea a treia / Часть третья
VENITURILE OBȚINUTE DE CĂTRE NEREZIDENȚI DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
/ ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Indicatorii/ Показатели Codul/ Код Suma/
Сумма
(lei/леев)
Perioada fiscală/ Налоговый период (numărul de luni/ количество месяцев)
1 2 3 4
Veniturile din prestarea serviciilor / Доходы, полученные от оказания услуг 120
Veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare, determinate conform art.37–39 din Codul fiscal/ Доходы в виде прироста капитала, полученные от реализации недвижимого имущества, находящегося в Республике Молдова, и движимого имущества, определенные согласно статьям 37–39 Налогового кодекса 130 X
Veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova/ Доходы от лизинговых операций, от предоставления в аренду или поднаем, имущественный наем или узуфрукт имущества, находящегося в Республике Молдова 140
Alte venituri, specificate la art.71 din Codul fiscal/ Другие доходы, указанные в статье 71 Налогового кодекса 150
Venitul impozabil/ Налогооблагаемый доход (rînd./ стр.120+130+140+150) 160 X
Cota impozitului pe venit, %/ Ставка подоходного налога, % 170 X
Сумма impozitului pe venit pe perioada declarată (rînd.160 x rînd.170/ Сумма подоходного налога в декларируемом периоде (стр.160 x стр.170) 180 X
Secțiunea a patra / Часть четвертая
CALCULUL CREȘTERII SAU PIERDERII DE CAPITAL – К
/ РАСЧЕТ ПРИРОСТА ИЛИ ПОТЕРИ KАПИТАЛА
(Notă la rîndul 130/ Примечание к строке 130)
Nr. crt.
№ п/п
Codul activului de capital* / Код капитального актива Codul tipului de înstrăinare** / Код вида отчуждения Suma încasată / Полученная сумма Data efectuării operațiunii / Дата заключения сделки Baza valorică ajustată (art.42 din Codul fiscal)/ Скорректирован-ный стоимостный базис (ст.42 Налогового кодекса) Suma creşterii de capital / Cумма прироста капитала
(K3 - K5)
Suma pierderii de capital / Cумма потерь капитала
(K3 – K5)
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
Total / Всего
K8 Total K6-K7

(K9) Suma impozabilă a creșterii de capital ( * %)
Semnătura declaratului _________________________ Data prezentarii (ZZ/LL/AAAA)
Дата представления (ДД/ММ/ГГГГ)

___________________________ Ștampila сu antet a organului fiscal teritorial și semnătura funcționarului fiscal care a recepționat declarația /
Штамп территориального налогового органа и подпись налогового служащего, принявшего декларацию
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9