md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Calcul impozitului funciar
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 / Приложение № 3
la ordinul IFPS nr. 24 din 06 februarie 2006
к приказу ГГНИ № 24 от 06 февраля 2006 г.
Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления

Forma FUNJ-2

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
Calcul impozitului funciar

Расчет земельного налога
Indicatorii
Показатели
Clasificaţia bugetară
Бюджетная классификация
Nr. d/o
№ п/п
Suma calculată a impozitului (lei)
Исчисленная сумма налога (лей)
Suma înlesnicilor acordate,cu excepţia reducerilor pentru achitarea impozitului pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs (lei)
Сумма предоставленных льгот, за исключением скидок при уплате налога до 30 июня текущего года (лей)
Suma reducerilor acordate* (lei) [15%(col.4-col.5)]
Сумма предоставленных скидок*(лей) [15%(гр]
Suma impozitului către plată (lei) (col.4-col.5-col.6)
Сумма налога к уплате (лей) (гр.4 -гр.5-гр.6)
1 2 3 4 5 6 7
Terenurile cu destinaţie agricolă
Земли сельскохозяйственного назначения
114/1 1.
Terenurile cu destinate neagricolă
Земли несельскохозяйственного назначения
114/2 2.
Terenurile cu destinate neagricolă
Земли несельскохозяйственного назначения
114/6 3.
Total / Всего 4.
Suma de control (totalul sumelor din col.7)/ Контрольная сумма (итого сумм гр. 7)
    *se completează doar în cazul achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la data de 30 iunie a anului
    respectiv/ заполняется только в случае уплаты всей суммы земельного налога за текущий год не позднее 30 июня данного года

Informaţia / Информация

cu privire la suprafaţa terenurilor şi repartizarea acestora conform clasificaţiei bugetare
о площади земельных участков и их распределение согласно бюджетной классификации
Nr. d/o
№ п/п
Categoria terenurilor
Категории земельный налог
Clasificaţia bugetară
Бюджетная классификация
Suprafaţa (ha)
Площадь (га)
1 2 3 4
1. Terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni şi fîneţe По землям сельскохозяйственного назначения, кроме сенокосов и пастбищ 114/1
2. Terenurile destinate păşunelor şi fîneţelor По землям, отведенным для сенокосов и пастбищ
3. Terenurile ocupate de obiectele acvatice (iazuri, lacuri etc.) Для земель, занятых водными объектами (озерами, прудами и др.) 114/6
4. Terenurile din intravilan pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, cooperativele de construcţie a garajelor / Для земель в черте населенных пунктов, занятых жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами 114/2
5. Terenurile din intravilan destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor, întreprinderilor agricole şi terenurile cu o altă destinaţie specială / Для земель в черте населенных пунктов занятых промышленностью, транспортом, связью, сельскохозяйственных предприятий и землям иного специального назначения
6. Terenurile distribuite întovărăşilor pomicole / Для земель, предоставденных садоводческим товариществам
7. Terenurile din extravilan destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi pentru terenurile cu o altă destinaţie specială / Для земель расположенных за пределами населенных пунктов занятых промышленностью, транспортом, связью и иного специального назначения
8. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate construcţii şi instalaţii, pentru cerierele şi pămînturile distruse în urma lucrărilor de producţie / Для земель расположенных за пределами населенных пунктов занятых зданиями, сооружениями, для карьеров и земель, нарушенных производственной деятельностью.
9. Total / Всего X
    Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
    Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.
Anexa nr. 1 la calcul
Приложение № 1 к расчету
Informaţia privind sumele calculate pe subdiviziunile întreprinderii
Информация о начисленных суммах по подразделениям предприятия
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdivizi unii
Код подразделения
CUATM
Код местности
Suma calculată a impozitului (lei)
Исчисленная сумма налога (лей)
Suma îlnesnirilor acordate (lei)
Сумма предоставленных льгот (лей)
Suma reducerilor acordate (lei)*
Сумма предоставленных скидок (лей)*
Suma impozitului către plată (lei)**
Сумма налога к уплате (лей)**
114/1 114/2 114/6 114/1 114/2 114/6 114/1 114/2 114/6 114/1 114/2 114/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15