md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma CET08
Anexa nr. 1
la ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 236 din 24.12.2004
Приложение № 1 к приказу Главной государственной налоговой инспекции № 236 от 24.12.2004 г.

A

Persoanele nespecificate in litere B, C, D si E
Лица, не указанные в литерах B, C, D и E

B

Persoanele care intentioneaza sa-si schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova in alta tara
Лица, намеревающиеся сменить постоянное местожительство в Республике Молдова на местожительство в другой стране

C

Persoanele ce administreaza succesiunea proprietarului decedat
Лица, управляющие наследством умершего собственника

D

Persoanele ce n-au domiciliu permanent in Republica Moldova, insa de afla in ea mai mult de 183 de zile pe parcursul anului fiscal
Лица, не имеющие постоянного местожительства в Республике Молдова, но находящиеся в ней более 183 дней в течение года

E

Persoanele din localitatile ce nu au relatii cu bugetul public national al Republicii Moldova
Лица из населенных пунктов, не имеющие взаимоотношений с бюджетной системой Республики Молдова

DECLARATIA / ДЕКЛАРАЦИЯ

fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscala
физического лица о подоходном налоге за налоговый период
A/
Codul fiscal / Фискальный код
Numele si prenumele / Фамилия и имя
Codul fiscal al sotiei/sotului / Фискальный код супруги/супруга
№ п/п Codul fiscal / Фискальный код
Codul fiscal al persoanelor intretinute / Фискальный код иждивенцев
Domiciliu/ Место жительства
Inspectoratul fiscal de stat/Государственная налоговая инспекция
(lei /леев)
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea surselor de venit
Наименование источников дохода
Sumele venitului brut obtinut (se indica suma totala pina la efectuarea retinerilor)
Сумма полученного валового дохода (указывается сумма до удержаний)
Suma impozitului pe venit care a fost retinut la sursa de plata
Сумма подоходного налога, удержанная у источника выплаты
1 2 3 4
1.1 Platile salariale / Заработная плата
1.2 Platile salariale neachitate de catre patron in anul precedent / Заработная плата, не выплаченная в предыдущем налоговом годуу
1.3 Venitul de la activitatea de intreprinzator in cadrul agentului economic - persoana fizica / Доход от занятия предпринимательской деятельностью в составе экономического агента-физического лица
1.4 Cresterea de capital / Прирост капитала
1.5 Dobinda / Процентные начисления
1.6 Royalty / Роялти
1.7 Anuitatile / Аннуитеты
1.8 Primele si premiile impozabile, inclusiv obtinute in forma nemonetara in urma concursurilor, tombolelor etc. / Налогооблогаемые премии и призы, включая полученные в неденежной форме в конкурсах, розыгрышах и т.д.
1.9 Venitul din investitii si financiar obtinut in srtainatate / Инвестиционный и финансовый доход, полученный за рубежом Х
1.10 Alte venituri / Другие доходы
1.11 Total / Всего
Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma, lei
Сумма, леев
1 2 3
2 Suma totala a scutirilor si deducerilor / Общая сумма вычетов и освобождений (2.1+2.2+2.3)
2.1 Suma scutirilor anuale / Сумма годовых освобождений ((2.1.1 sau 2.1.3) + 2.1.2 + 2.1.4 + 2.1.5)
2.1.1 Scutirea personala / Личное освобождение (art.33(1) din Codul fiscal)
2.1.2 Scutirile nefolosite in anul precedent(art.24 alin.(11) din Legea pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal) / Освобождения, не использованные в предыдущем налоговом году (часть (11) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса)
2.1.3 Scuturea personala majora (art.33 alin.(2) din Codul fiscal) / Льготное личное освобождение (часть (2) ст. 33 Налогового кодекса)
2.1.4 Scutirea utilizata pentru sot/ sotie (inclusiv majorata) (art.34 din Codul fiscal) / Освобождение, предоставленное супругу/ супруге (в том числе льготное личное освобождение) (ст.34 Налогового кодекса)
2.1.5 Scutiri pentru persoanele intretinute (art.35 din Codul fiscal)/ Освобождения на иждивенцев (ст.35 Налогового кодекса)
2.2 Suma deducerilor, cu exceptia donatiilor in scopuri filantropice sau de sponsorizare / Сумма вычетов, за исключением пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4)
2.2.1 Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala (art.36 alin.(6) din Codul fiscal)/ Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию (часть(6) ст.36 Налогового кодекса)
2.2.2 Contributiile de asigurare sociale de stat obligatorii (atr.36 alin.(7) din Codul fiscal) /Взносы обязательного государственного социального страхования (часть (7) ст.36 Налогового кодекса)
2.2.3 Cheltuielile de investitii (atr.36 alin.(4) din Codul fiscal) / Расходы, связанные с инвестированием (часть (4) ст.36 Налогового кодекса)
2.2.4 Suma varsamintelor facute in fondul nestatal calificat de pensii (atr.66 alin.(1) si (2) din Codul fiscal) / Сумма взносов в квалифицированный негосударственный пенсионный фонд (часть (1) и (2) ст. 66 Налогового кодекса) :
a) instituit in Republica Moldova - nu mai mult decit suma calculata ca (1.11 col.3) x 0,15 созданный в Республике Молдова - не более суммы, расчитанной как (1.11 гр.3) х 0,15;
b) instituit in strainatate - in limitele prevazute de Guvern / созданный за рубежом - в пределах, установленных Правительством
a)
b)
2.3 Donatii in scopuri filantropice sau de sponsorizare (se indica suma minima din cele indicate la pct. 2.3.1 si 2.3.3)/ Пожертвования на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (указывается наименьшая из сумм, указанных в п. 2.3.1 и 2.3.3)
2.3.1 Donatiile real efectuate in scopuri filantropice sau de sponsorizare / Сумма, фактически пожертвованная на благотворительные цели и спонсорскую поддержку
2.3.2 Venitul primit pentru calcularea sumei deductibile a donatiilor in scopuri filantropice si sponsorizare / Доход, принятый для расчета вычитаемой суммы пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку (1.11 col.3 - 2.2)
2.3.3 Suma maxima a donatiilor in scopuri filantropice sau de sponsorizare permisa spre deducere (2.3.2 х 10%) / Максимальная сумма пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, разрешенная к вычету
3 Venitul impozabil / Облагаемый доход (1.11 col.3 - 2)
4 Impozitul pe venit conform cotelor in vigoare pe perioada declarata (se determina din venitul impozabil 3) / Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде (определяется с облагаемого дохода 3)
4.1 Impozitul in marime de 15% din suma depasirii limitei pentru cheltuielile donatiilor in scopuri filantropice sau celor de sponsorizare conform art. 902 din Codul fiscal / Подоходный налог в размере 15% от суммы превышения нормативов расходов, связанных с пожертвованиями в благотворительных целях и спонсорской поддержкой, согласно ст. 902 Налогового кодекса    (2.3.1. - 2.3.3. x 15%)
5 Suma impozitului pe venit achitat in strainatate pe venitul din investitii si pe venitul financiar, care se trece in cont / Сумма уплаченного за рубежом налога на инвестиционный и финансовый доход, подлежащая зачету
6 Suma impozitului pe venit pasibil reflectarii in fisa personala a contribuabilului / Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (4 + 4.1. - 1.11.col.4 - 5)
7 Suma impozitului pe venit achitat in rate si/sau de sine statator in perioada declarata / Сумма подоходного налога, уплаченная в рассрочку и/или самостоятельно в декларируемом периоде
8 Total impozitul pe venit spre plata (se completeaza in cazul cind rezultatul diferentei este pozitiv) / Всего подоходный налог к уплате (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный) (6-7)
9 Suma in plus a impozitului pe venit (se completeaza in cazul cind rezultatul diferentei este negativ fara indicarea semnului) / Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (6-7)
Suma de control / Контрольная сумма (se reflecta indicatorul din p.4/ указывается показатель п.4)
 

CALCUL / РАСЧЕТ

cresterii sau pierderilor de capital / прироста или потерь капитала
(lei/леев)
Nr. d/o
№ п/п
Activul din capital
Капитальный актив
Data efecruarii operatiuni
Дата осуществления операции
Suma incasata
Полученная сумма
Baza valorica ajustata
Скорректированный стоимостный базис
Suma facilitatilor la vinzarea locuintei de baza
Сумма льгот при продаже основного жилья
Cresterea de capital
Прирост капитала
Pierdile de capital
Потери капитала
1 2 3 4 5 6 7 8
Total / Всего
Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma, lei
Сумма, леев
1 2 3
10 Cresterea de capital recunoscuta(se determina ca diferenta dintre totalurile pe col.7 si col.8 si se completeaza cind rezultatul diferentei este pozitiv) / Признанный прирост капитала (определяется как разница между итогами по графам 7 и 8 и заполняется в случеях, когда резултат разницы положительный)
11 Pierdirile de capital recunoscute(se determina ca diferenta dintre totalurile pe col.7 si col.8 si se completeaza cind rezultatul diferentei este negativ) / Признанные потери капитала (определяется как разница между итогами по графам 7 и 8 и заполняется в случеях, когда резултат разницы отрицательный)
12 Suma pierdirilor de capital transferate din anul fiscal precedent / Сумма потерь капитала, перешедшая с предыдущего года
13 Suma impozabila a cresterii de capital (se determina ca 50% din suma calculata ca diferenta dintre suma indicata in pozitia 10 si suma indicata in pozitia 12) / Налогооблогаемая сумма прироста капитала (определяется как 50% от суммы, расчитанной как разница между суммой, указанной в п.10, и суммой, указанной в п.12)
Data prezentarii / Дата представления
Nr. de inregistrare a declaratiei / Регистрационный номер декларации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9