md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaratia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Forma NER 08
Форма
Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1395 din 08 decembrie 2008
Приложение 1 к Постановлению Правительства № 1395 от 08 декабря 2008 г.

A

Persoanele fizice nerezidente 
физические лица нерезиденты

B

Persoanele juridice nerezidente
юридические лица нерезиденты
DECLARATIA
nerezidentului cu privire la impozitul pe venit
ДЕКЛАРАЦИЯ
о подоходном налоге нерезидента
Codul fiscal /Фискальный код
Numele, prenumele sau denumirea nerezidentului
Фамилия, имя или наименование нерезидента
   
Inspectoratul Fiscal de Stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentarii / Дата представления
 
Denumirea surselor de venit Наименование источников дохода Cod/код Sumele venitului brut obţinut
Сумма полученного валового дохода
Veniturile de la comercializarea mărfurilor  (art. 71 lit. a) din Codul fiscal)
Доходы от реализации товаров(ст. 71 п. a)Налогового кодекса);
010
Veniturile  din  prestarea  de  servicii,inclusiv  a  serviciilor  de  management,  financiare,  de  consultantă,  de  audit,  de  marketing,
juridice,  de  agent  (de  intermediere),  informaţionale,  prestate  unui  rezident  sau  unui  nerezident  care  dispune  de  o  reprezentanţă permanentă în  Republica Moldova,  dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art. 71 lit. b)din  Codul fiscal)

Доходы, получаемые от оказания услуг, в том числе финансовых, консультационных, аудиторских, маркетинговых, юридических, агентских (посреднических), информационных услуг, оказываемых резиденту или нерезиденту, располагающему постоянным представительством в Республике Молдова, в случае, если данные доходы являются расходами постоянного представительства (ст.71 п. b)Налогового кодекса);
020 
Veniturile,sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate
conform art.37-39 (art. 71 lit. c) din Codul fiscal)

Доходы в виде прироста капитала, полученные от реализации недвижимого имущества, находящегося в Республике Молдова, определенные согласно статьям 37-39 (ст. 71 п. c)Налогового кодекса);
030 
Veniturile,  sub  formă  de  creştere  de  capital,  obţinute  din  vînzarea  proprietăţii,  alta  decît    proprietatea  imobiliară  (cu  excepţia
stocurilor de mărfuri şi materiale),dacă cumpărătorul este rezident,determinate conform art.37-39 (art. 71 lit. d) din Codul fiscal)

Доходы в виде прироста капитала, полученные от реализации имущества, иного нежели недвижимое (за исключением товарно-материальныхзапасов), если покупатель является резидентом, определенные согласно статьям 37-39 (ст. 71 п. d) Налогового кодекса);
040 
Dividendele plătite de un agent economic rezident (art. 71 lit. e)din Codul fiscal)
Дивиденды, выплаченныехозяйствующим субъектом-резидентом(ст. 71 п. e)Налогового кодекса);
050
Dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident saunerezident care dispune de o reprezentanţă  permanentă în Republica Moldova, dacă asemeneadobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art. 71 lit. f) din Codul fiscal)
Процентные начисления по долговым обязательствам государства либо резидента илинерезидента, располагающего постоянным представительством в Республике Молдова, в случае, если данные процентные начисления являются расходами постоянного представительства(ст. 71 п. f)Налогового кодекса);
060 
Veniturile  din  cesiunea  drepturilor  de  creanţă  unui  rezident  sau  nerezident  care  dispune  de  o  reprezentanţă  permanentă  în
Republica Moldova , dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art. 71 lit. g) din Codul fiscal)

Доходы от уступки прав требования долга резиденту или нерезиденту,располагающему постоянным представительством в Республике Молдова, в случае, если данные доходы являются расходами постоянного представительства(ст. 71 п. g) Налогового кодекса);
070
Amenda  pentru  neexecutarea  sau  executarea  inadecvata  de  către  orice  persoană  a  obligaţiilor,  inclusiv  în  baza  contractelor  de
executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) şi/sau conform contractelor de comerţ extern de livrare a mărfurilor (art. 71 lit. h)din
Codul fiscal)

Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение любым лицом обязательств, в том числе по заключенным договорам на выполнение работ (оказание услуг) и /или по внешнеторговым договорам на поставку товаров(ст. 71 п. h)Налогового кодекса);
080
Veniturile  sub  formă  de  onorarii,  obţinute  de  la  un  rezident  sau  nerezident  care  dispune  de  o  reprezentanţă  permanentă  în
Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale acestei reprezentanţe (art. 71 lit. i) din Codul fiscal)

Доходы в форме вознаграждений, получаемые от резидента или нерезидента, располагающего постоянным представительством в Республике Молдова, в случае, если данные доходы являются расходами постоянного представительства (ст. 71 п. i) Налогового кодекса);
090 
Royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă  aceste
royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.  Asemenea venituri includ, în special, plăţi de orice natură,  primite în calitate
de  compensaţie  pentru  utilizarea  ori    concesionarea    oricărui  drept  de  autor  asupra  unei  opere  literare,  artistice  sau  ştiinţifice,
inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune,  pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet
de  invenţie,  emblemă  comercială,  design  sau  model,  plan,  produs  soft,  formulă  secreta  sau  proces,  pentru  utilizarea  ori
concesionarea informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific (art. 71 lit. j)din Codul fiscal)

Роялти, получаемые от резидента или нерезидента располагающего постоянным представительством в Республике Молдова, в случае, если данные роялти являются расходами постоянного представительства. Такиедоходы, в частности, включают платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или за предоставление права использования любого авторского права на произведение литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, использование или предоставление права использования любых патентов на изобретения, товарных знаков, чертежей или моделей, планов, компьютерных программ, секретной формулы или процесса либо использование или предоставление права использования информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта (ст. 71 п. j) Налогового кодекса);
100 
Veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau  în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova  (art. 71 lit. k) din Codul fiscal)
Доходы от лизинговых операций, от предоставления в аренду или поднаем, имущественный наем или узуфрукт имущества, находящегося в Республике Молдова (ст. 71 п. k)Налогового кодекса);
110 
Veniturile  obţinute  din  activitatea  desfăşurată  conform  contractului  (acordului)  de  muncă  sau  din  cea    desfaşurată  în  baza  altor contracte  cu  caracter  civil,  inclusiv  onorariile  conducătorilor,  fondatorilor  sau  membrilor    consiliului  de  administraţie  şi/sau  alte plăţi  primite  de  membrii  organelor  de  conducere  ale  persoanei  juridice  rezidente,  indiferent  de  locul  exercitării  efective  a obligaţiilor administrative incredinţate acestor persoane (art. 71 lit. n)din Codul fiscal)
Доходы, получаемые от осуществляемой деятельности по трудовому договору (соглашению) или иным договорам гражданско-правового характера, включая гонорары руководителей, учредителей или членов правления и/или иные выплаты, получаемые членами органов управления юридического лица-резидента, независимо от места фактического выполнения управленческих обязанностей, возложенных на таких лиц (ст. 71 п. n)Налогового кодекса);
120 
Veniturile  sub  formă  de  facilităţi,  specificate  la  articolul  19  din  Codul  fiscal,  acordate  de  patron  (beneficiar)  persoanelor  fizice nerezidente (art. 71 lit. o)din Codul fiscal)
Доходы в виде льгот, предусмотренных статьей 19Налогового кодекса, предоставляемых работодателем (заказчиком) физическим лицам– нерезидентам (ст. 71 п. o)Налогового кодекса);
130
Veniturile obţinute de către oamenii  de  artă, cum ar fi artiştii de teatru, de circ, de cinema,  de radio,  de televiziune, muzicienii şi artiştii plastici sau sportivii indiferent defaptul cui i se efectuează plăţile (art. 71 lit. q)din Codul fiscal)
Доходы, получаемые работниками искусства, такими как артисты театра, цирка, кино, радио, телевидения, музыканты и художники, илиспортсменаминезависимо от того, кому осуществляются выплаты(ст. 71 п. q)Налогового кодекса);
140 
Veniturile obţinute din acordarea serviciilor profesionale (art. 71 lit. r)din Codul fiscal)
Доходы, получаемые от оказания профессиональных услуг (ст. 71 п. r)Налогового кодекса);
150 
Veniturile din premiile acordate la concursuri (art. 71 lit. s)din Codul fiscal)
Доходы в виде премий, полученных на конкурсах(ст. 71 п. s)Налогового кодекса);
160
Alte venituri, care nu sînt specificate la literele  precedente, cu condiţia cа acestea să nu fie scutite de impunere  potrivit legislaţiei fiscale sau altor actelegislative
Другие доходы, не оговоренные в предыдущих пунктах, при условии, что налоговым законодательством или иными законодательными актами они не освобождены от налогообложения ;
170 
Venitul impozabil / Облагаемый доход  (suma rînd. 010-170) 180
Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată.
Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде
190
Suma de control
Контрольная сумма
(se reflectă suma din rînd.190/указывается сумма из стр.190
 
CALCUL / РАСЧЕТ
cresterii sau pierderilor de capital / прироста или потерь капитала
(lei/леев)
Nr. d/o
№ п/п
Activul din capital
Капитальный актив
Data efecruarii operatiuni
Дата осуществления операции
Suma incasata
Полученная сумма
Baza valorica ajustata
Скорректированный стоимостный базис
Cresterea de capital
Прирост капитала
Pierdile de capital
Потери капитала
1 2 3 4 5 6 7
Total / Всего

Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Suma, lei
Сумма, леев
1 2 3

8.

Cresterea de capital recunoscută / Признанный прирост капитала
(se determina ca diferenta dintre totalurile pe col.6 si col.7 si se completeaza cind rezultatul diferentei este pozitiv)
/ (определяется как разница между итогами по графам 6 и 7 и заполняется в случеях, когда резултат разницы положительный)

9.

Pierdirile de capital recunoscute/ Признанные потери капитала
(se determina ca diferenta dintre totalurile pe col.6 si col.7 si se completeaza cind rezultatul diferentei este negativ)
/ (определяется как разница между итогами по графам 6 и 7 и заполняется в случеях, когда резултат разницы отрицательный)

10.

Suma pierdirilor de capital transferate din anul fiscal precedent
Сумма потерь капитала, перешедшая с предыдущего года

11.

Suma impozabila a cresterii de capital / Налогооблогаемая сумма прироста капитала
 (se determina ca 50% din suma calculata ca diferenta dintre suma indicata in pozitia 8 si suma indicata in pozitia 10)                   (определяется как 50% от суммы, расчитанной как разница между суммой, указанной в п.10, и суммой, указанной в п.12)
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9