md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Notă de informare privind salariul şi alte plăţi afectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.
10 din 19 ianuarie 2010
Приложение № 3
к Постановлению Правительства № 10
от 19 января 2010 г.

NOTĂ DE INFORMARE / ИНФОРМАЦИЯ

privind salariul şi alte plăţi afectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользуработников, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления

Forma / Форма IAL09

Pentru uz intern SFS
Для внутреннего использования ГНС
Numărul de înscrieri
Количество записей
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal al angajatului
Фискальный код работника
Numele şi prenumele angajatului
Фамилия и имя работника
Codul fiscal al soţului (soţiei) angajatului**
Фискальный код супруга (супруги) работника**
Suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent
а заработной платы невыплаченная в предыдущем налоговом периоде, выплаченная в отчётном году
Suma totală venitului, îndreptat spre achitare în perioada fiscală (lei)
Общая сумма дохода, направленная на выплату в отчетном периоде (в леях)
Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codul scutirii (lei)
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений
Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă (lei) (col.7+8+9+10+11+12+13)
Общая сумма освобождений, предоставленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр.7+8+9+10+11+12+13)
Suma deducerilor conform art. 36 din Codul fiscal (lei)
Сумма вычетов согласно ст. 36 Налогового кодекса (в леях)
Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)
A P M S Sm N H Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Взносы обязательного медицинского страхования
Contribuţii inividuale de asigurări sociale de stat obligatorii
Индивидуальные взносы на обязательное государственное  страхование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL / ИТОГО
Suma de control / Контрольная сумма
Suma totală pe Notă, col. 17
Итого по Информации, гр. 17
Notă / Примечание /: * Numărul de ordine se completează în mod consecutiv pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini. / Порядковый номер заполняется нарастающим итогом, независимо от количества страниц.
** Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul, când angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie) / Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9