md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă pe taxa pentru parcare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 10 la ordinul IFPS
/ Приложение № 10 к приказу ГГНИ
nr. / № 21 din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Inspectoratul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
T/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления

Forma TPA 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU PARCARE

ОТЧЕТ по сбору за парковку автотранспорта
Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestate
Доход от продаж представленных услуг по парковке автотранспорта
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (col.1 x col.2) (lei)
Исчисленная сумма сбора (кол.1 х кол.2) (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plata (lei) (col.3 - col.4)
Сумма к уплате (лей) (кол.3 - кол.4)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публ. управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control
Контрольная сумма
Кол-во записей
Suma taxei col. 6
Сумма сбора кол. 6
  Notă: Col. 2 din darea de seamă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impuneri, amplaste în alte unităţi administrativ-teritoriale. / Кол. 2 из отчета заполняется лишь в том случае, когда налогоплательщик не располагает подразделениями, налогооблагаемыми объектами, расположенными в других административно-территориальных единицах.

  Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate
  Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU PARCARE (TPA 06) ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI
Приложение к отчету по сбору за парковку автотранспорта (TPA 06) по исчисленным суммам сбора по подразделениям налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате
1 2 3 4
TOTAL ВСЕГО X
  Notă / Примечание /:
  - Suma indicată în rubrica "Total" a col. 4 din prezenţa anexă va coincide cu suma indicată în rubrica "Total" a col. 6 din darea de seamă.
  Сумма, указанная в 4 колонке рубрики "Всего", приложения к отчету должна соответствовать сумме, указанной в кол. 6 рубрики "Всего" отчета.

  - Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.
  Порядковый номер заполняется нарастающим итогом, независимо от кличества страниц.

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9