md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 3 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TDL-07
Форма TDL-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă
privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов
Nr. d/o
№ п/п
Obiectele impunerii
Объекты налогообложения
Numărul autovehiculelor
Количество автомобилей
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Depăşirea masei totale, sarcinii masice pe osie (tone depăşire)
Превышение общей массы, есовых нагрузок на ось (тонн превышения)
Lungimea traselului pe care se avizează transportul (km)
Расстояние трассы, которой пользуется транспорт (км)
Suma taxei către plata (lei) (col.3 x col.4 x col.5 x col. 6)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.3 х кол.4 х кол.5 х кол.6)
1 2 3 4 5 6 7
1. Eliberarea avizului preliminar şi autorizaţiei speciale la cerere
Выдача по заявке предварительного заключения и специального разрешения
X X
2. Depăşirea sarcinii masice pe osie admise:
Превышение допустимой весовой нагрузки на ось:
2.1 a) ordinară 10,1 - 12 t
  одиночную 10,1 - 12 т
2.2 dublă 16,1 - 18 t
  сдвоенную 16,1 - 18 т
2.3 triplă 22,1 - 24 t
  строенную 22,1 - 24 т
2.4 b) ordinară - peste 12 t
  одиночную - свыше 12 т
2.5 dublă - peste 18 t
   сдвоенную - свыше 18 т
2.6   triplă - peste 24 t
  строенную свыше 24 т
3. Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe osie)
Превышение допустимой общей массы автомобиля с грузом (без превышения весовой нагрузки на ось)
4. Depăşirea gabaritelor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:
Превышение допустимых габаритов при соблюдении условий по весовым нагрузкам
4.1 a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm
  ширины или высоты до 50 см или длины до 100 см
X
4.2 b) lăţimea sau înălţimea cu 50-100 cm ori lungimea cu 100-200 cm
   ширины или высоты на 50-100 см или длины на 100 -200 см
X
4.3 c) lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori lungimea cu 201-350 cm
   ширины или высоты на 101-150 см или длины на 201-350 см
X
4.4 d) lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori lungimea cu 351-600 cm
   ширины или высоты на 151-200 см или длины на 351-600 см
X
4.5 e) lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori lungimea cu 601-900 cm
  ширины или высоты на 201-250 см или длины на 601-900 см
X
4.6 f) lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori lungimea cu 901-1200 cm
   ширины или высоты на 251-300 см или длины на 901-1200 см
X
4.7 g) lăţimea sau înălţimea cu 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm
   ширины или высоты на 301 см или длины на 1201 см
X
5. Recîntărirea autovehicului sau măsurarea repetată a gabaritelor după transpunerea încărcăturii
Повторное взвешивание автомобиля или повторное измерение габаритов после перестановки груза
X X
Total se indică numai pentru col. 7 / Всего указывается лишь для кол. 7
Suma de control  / Контрольная сумма
Total col. 7/ Всего гр. 7
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9