md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Nota de informare privind salariul si alte plati efectuate de catre angajator in folosul angajatilor, precum si platile achitate rezidentilor din alte surse de venit decat salariul si impozitul pe venit retinut din aceste plati
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.95 din 30 iulie 2020

NOTĂ DE INFORMARE

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît
salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из
источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal
Фискальный код
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul Fiscal de Stat
Государственная налоговая служба
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
Дата представления
Genul principal de activitate
Основной вид деятельности
 
Numărul de înscrieri
Количество записей
 

Forma / Форма IALS21

Nr. crt
№ п/п
Codul fiscal al angajatului sau al altui beneficiar
Фискальный код работника либо иного получателя-резидента
Numele şi prenumele angajatului sau al altui beneficiar
Фамилия и имя работника либо иного получателя-резидента
Codul fiscal al soțului (soției) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea majoră pentru soț (soție)
Фискальный код супруга (супруги) работника*
Codul sursei de venit
Код источника дохода
Suma totală a venitului îndreptată spre achitare în perioada fiscală de gestiune, (lei)
Общая сумма дохода, направленная на выплату в отчетном периоде (в леях)
Codul țării, al cărei cetățean este beneficiarul plății
Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii, ( lei)
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений (в леях)
Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală de gestiune,(lei) col.8+9+10+11+12)Общая сумма освобождений, предоставленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр.8+9+10+11+12) Suma primelor de asigurarea obligatorie medicală reținute în perioada de gestiune (lei)
Взносы обязательного медицинского страхования
Suma contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii
Индивидуальный взнос обязательного государственного социального  страхования
Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)
P M Sm N H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL / ИТОГО X X
Suma de control
Suma totală pe Notă, col. 16
Numărul curent se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini./
Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.
* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./
Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).
Anexă la forma IALS21
Приложение к форме IALS21
Informaţia privind persoanele întreţinute
Информация об иждивенцах

Nr. d/o*
№ п/п
Codul fiscal al angajatului
Фискальный код работника
Codul fiscal al persoanelor întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii N
Фискальный код иждивенца для которого предоставляеться категория освобождения N
Codul fiscal al persoanelor întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii H
Фискальный код иждивенца для которого предоставляеться категория освобождения H
1 2 3 4

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9