md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.149 din 5 septembrie 2018

NOTĂ DE INFORMARE

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît
salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из
источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal
Фискальный код
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul Fiscal de Stat
Государственная налоговая служба
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
Дата представления
Genul principal de activitate
Основной вид деятельности
 

Forma / Форма IALS18

Nr. crt
№ п/п
Codul fiscal al angajatului sau al altui beneficiar-rezident
Фискальный код работника либо иного получателя-резидента
Numele şi prenumele angajatului sau al altui beneficiar-rezident
Фамилия и имя работника либо иного получателя-резидента
Codul fiscal al soţului (soţiei) angajatului*/
Фискальный код супруга (супруги) работника*
Codul sursei de venit
Код источника дохода
Suma totală venitului, îndreptat spre achitare în perioada fiscală, (lei)
Общая сумма дохода, направленная на выплату в отчетном периоде (в леях)
Numărul de luni pentru care venitul a fost îndreptat spre achitare**
Количество месяцев, в которых доход был направлен на выплату**
Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii, ( lei)
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений (в леях)
Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă,(lei) (col.8+9+10+11+12+13+14)Общая сумма освобождений, предоставленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр.8+9+10+11+12+13+14) Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, (lei)
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса(в леях)
Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)
P M S Sm N H Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Взносы обязательного медицинского страхования
Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii
Индивидуальный взнос обязательного государственного социального  страхования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL / ИТОГО X X
Suma de control
Suma totală pe Notă, col. 17
Numărul curent se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini./
Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.
* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./
Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).
** Col.7 se completează în cazul achitării salariului./
Гр.7 заполняется только в случае выплаты заработной платы
Anexă la forma IALS18
Приложение к форме IALS18
Informaţia privind persoanele întreţinute
Информация об иждивенцах

Nr. d/o*
№ п/п
Codul fiscal al angajatului
Фискальный код работника
Codul fiscal al persoanelor întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii N
Фискальный код иждивенца для которого предоставляеться категория освобождения N
Codul fiscal al persoanelor întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii H
Фискальный код иждивенца для которого предоставляеться категория освобождения H
1 2 3 4

            * Numărul curent al angajatului în anexă urmează să corespundă numărului curent al acestuia din Nota de informare IALS18.
Порядковый номер работника в приложении должен соответствовать его порядковому номеру согласно Информации IALS18

            În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col.1 şi 2 ale anexei (numărul de ordine şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută.
Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).
            В случае, если работник затребовал два или более освобождений на иждивенцев, данные, отраженные в гр.1 и гр.2 приложения (порядковый номер и фискальный код работника), повторяются для каждого иждивенца.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9